Optimering af tømmeproces i sedimentationskegler i ferksvandsdambrug.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Effektiv slamhåndtering er en essentiel forudsætning for opretholdelsen af en optimal vandkvalitet i recirkulerede ferskvandsdambrug. Ineffektiv fjernelse af partikler (foderrester, fækalier, slim etc.), kan pga. hydrauliske påvirkninger medføre en opløsning af sådanne partikler, hvilket kan lede til en forringelse af vandkvaliteten i dambruget. Manglende fjernelse af partikulært materiale kan resultere i en produktion af mindre partikler, eller en opløsning af selv samme partikler. Mindre partikler og opløst stof regnes generelt for sværere at separere fra vandfasen end større partikler. Et andet problem associeret med slamopsamling i recirkulerede dambrug, er slamudtagning uden en deraf kommende opløsning af partikler til vandfasen. Den hydrauliske proces ved tømning af slam opsamlere, er kompliceret af slammets reologiske egenskaber. Slammet har en tendens til at blive hængende på overfladen opsamleren, - selv hvis opsamlerens sider er designet med kraftige sidehældninger. Derfor kan eksempelvis en kegle til opsamling af slam, som effektivt fjerner partikulært stof fra vandfasen, være en mindre effektiv konstruktion pga. opløsning af stof til vandfasen under tømmeprocessen. I recirkulerede dambrug er det ønskeligt at minimere udtømningen af vand fra slamopsamleren så meget som muligt. Denne artikel indeholder undersøgelser af pyramideformede slamkegler til slamfjernelse i raceways på kommercielle ferskvandsdambrug. Laboratoriemålingerne indikerer problemer med total fjernelse af slam under udtømning af sedimentationskeglerne. Med henblik på at optimere slam udtømningsprocessen, er der bygget en plexiglasmodel af en slamopsamlingskegle i skala 1:4. Derudover er slamfjernelsen modelleret vha. af CFD (Computational Fluid Dynamics). Resultaterne fra laboratorieforsøgene og og CFD-modelleringerne vil blive præsenteret og diskuteret i relation til en videre udvikling og forbedring af tømmeprocessen. Artiklen er en del af et større projekt: ?Optimering af slutrensning i ferskbandsdambrug?, finansieret af Ministeriet for Landbrug, Fiskeri og Fødevarer. (Jesper Laursen, Michael R. Rasmussen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …