Ordrestyring, Koordinering og Social Logik - Et kritisk perspektiv på Operations Management

 • Christensen, Jacob Bøhme, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Dette ph.d.-projekt tager sit udgangspunkt i traditionel Operations Management teori med fokus på ordrestyring samt intern kommunikation og samarbejde mellem organisatoriske afdelinger i forbindelse hermed. Teoretisk tager projektet udgangspunkt i en kritik af de eksisterende systemteoretiske overvejelser, omkring hvordan et ordreforløb bedst muligt organiseres og koordineres. Traditionelt opfattes en organisation således som en homogen enhed med en fælles kultur og fælles målsætninger. Som konsekvens heraf handler ordrestyring traditionelt om at udvikle officielle systemer og procedurer, hvormed opgaver fordeles mellem virksomhedens afdelinger. Eventuelle koordineringsproblemer afhjælpes vha. informationssystemer, standarder, beslutningsrutiner mv. Imidlertid er hverdagen i en industriel organisation (og enhver anden organisation) præget af daglig forhandling og en mere eller mindre fragmenteret kultur med konflikt og modstridende interesser. En salgsafdeling har således andre interesser og værdier end produktionen, hvis hverdag igen afviger fra udviklingsafdelingens. Et centralt begreb i projektet er social logik. Aktører, der tilhører forskellige afdelinger i en virksomhed, har forskellige baggrunde, traditioner og opgaver, hvilket medfører, at aktørerne ræssonerer forskelligt fra hinanden og værdsætter forskellige typer information. Hvad, der synes logisk i én afdeling, er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med at være logisk et andet sted i virksomheden. Social logik er således forbundet med den måde, verden opfattes på i en specifik social kontekst, og med de værdier og forventninger, man i denne sociale kontekst har til sig selv og sin omverden. Et traditionelt rationelt system til at håndtere den slags uoverenstemmelser er derfor nødvendigt. Imidlertid vil et system, der tager hensyn til alle situationer og alle forhold, være utopisk og så bureukratisk, at det vil medføre handlingslammelse. Endvidere indeholder ethvert formelt system også en slags logik, som i mange situationer i hverdagen viser sig at være i modstrid med de logikker, der hersker andre steder i virksomheden. Konsekvensen er, at man prøver at undvige systemet, enten ved at (mis)tolke reglerne, lave uformelle aftaler (studehandler) eller ved at bygge et nyt uformelt system; en fabrik i fabrikken. Formelle systemer er derfor ikke tilstrækkelige til at løse de interne udfordringer, der typisk kendetegner en organisation, blandt andet pga. forskellige i social logik, og fordi systemerne er statiske, hvorimod aktørenes hverdag i organisationen er i konstant bevægelse. Vha. af et 18 måneder langt case-studie i en mellemstor dansk virksomhed søger projektet således at nuancere problematikkerne omkring koordinering, ordrestyring og Operations Management ved at belyse disse modstridende interesser, værdier og handlemønstre. Samtidig søger projektet at udvikle et sprog, der kan beskrive og hjælpe ingeniører med at forstå, indføre og forbedre forandringsprocesser i industrielle organisationer. Projektet blev forsvaret den 27. maj 2002. Vejleder: Lars Bo Henriksen. (Jacob Bøhme Christensen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003