Organisationsudvikling gennem grupper i konflikt

  • Jensen, Tanja (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mit Ph.d. projekt har som mål at udføre forskning, der kan danne en basal kommunikativ DNA i forståelsen af konfliktbegrebet, når den omkransende kontekst er en arbejdsgruppe. Et andet, og mere overordnet formål med projektet, er at udvikle et bud på en definition af Interpersonel Organisationskommunikation, som tager afsæt i dialektikken mellem individ, kommunikation og organisation. På et mere konkret plan ønsker jeg at undersøge, hvordan konflikt kan beskrives og analyseres verbalt eller nonverbalt udtryk, når den udspilles inden for rammerne af en arbejdsgruppe. Resultatet af disse undersøgelser skal danne afsæt for en udviklingsproces, hvor jeg søger at udforme et metasprog angående konfliktens kommunikative udtryk i en arbejdsgruppe med den organisatoriske kontekst som baggrund. Det er min erfaring, at medarbejdere, både på medarbejder og ledelsessiden, ofte mangler sprog til at begribe og forstå konflikt, når den udspilles på arbejdspladsen. Ofte er det psykologiske, individbaserede forklaringsrammer der gribes til, hvilket kan medføre personificering og indlemmelse af familiære kontekster i organisationen. Den metodiske tilgang til undersøgelsen er kendetegnet ved deltagerobservation og aktionsforskning, hvor en kombination af observation, interviews, videooptagelser samt træning i grupper er afgørende. På basis af såvel teoretiske som praktiske undersøgelser og analyser er det intentionen, at forskningsprojektet samlet set skal producere et kvalificeret bud på, hvorvidt det er muligt at skabe organisationsudvikling gennem arbejdsgrupper i konflikt.  
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …