Pålidelig, sikker og stabil datakommunikation til det intelligente landbrug.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvert år omsætter det danske landbrug for ca. 130 mia. kr., og med et positivt bidrag til den danske han-delsbalance på ca. 40 mia. kr. Selv om landbruget allerede i dag er et IT-tungt erhverv, forventes det at fremtidige teknologier vil være med til at optimere omsætningen endnu mere, og samtidig mindske de ska-delige miljøpåvirkninger.

Som eksempler på den teknologiske udvikling inden for landbruget kan nævnes:


• Brug af sensorer til at sikre Bio- og fødevaresikkerhed
• ”Cloud computing” til simpel adgang, analyse og deling af informationer (Big Data)
• Mobile smart devices og apps med mulighed for altid at have adgang til informationer
• Sensorteknologi til at kortlægge landskab og foretage målinger af biomasse og tilpasning af pesticider (miljøpåvirkning)
• Øget brug af videokonference for hurtig adgang til veterinær- og landbrugskonsulenter
• Overvågning af temperatur og klimaforhold i stalde for at sikre dyrevelfærd
• Måling og reduktion af emissioner.
• Brug af netværk og sensorer til at imødekomme øget forbrugerefterspørgsel af informationer om fødevarekvalitet og dyrevelfærd (understøttelse af ”Internet of Things”)
• Robotter til automatisering af fødevareproduktion


Ifølge en undersøgelse foretaget af brancheorganisationen DI ITEK, kan landbruget forbedre sin produktivi-tet med 6 % alene ved at udnytte mulighederne inden for Big Data.

Fælles for integrationen af alle disse teknologier er, at der stilles særlige krav til den datakommunikation, som er hele forudsætningen for at teknologierne virker og kan tale sammen. Det kan derfor få store konse-kvenser, hvis datakommunikationen fejler - selv i kortere perioder. Eksempelvis vil det være fatalt for en hønsefarm, hvis et ventilationsanlæg udsættes for driftstop, og det ikke øjeblikkeligt medfører en alarm. Et andet eksempel er en mælkeproducent, som ikke kan ”benchmarke” sin malkeproduktion via malkerobotter når datakommunikationen udebliver, og derved risikerer at miste omsætning.

Dertil kommer presset fra den politiske side om at nedbringe udledning af pesticider, bedre udnyttelse af biomasse til grøn energi, større krav til fødevaresikkerhed osv. Her vil teknologierne komme til at spille en nøglerolle for at opnå målene.

Det forventes, at kravene til sikker og stabil kommunikation vil stige markant i fremtiden, i takt med at udviklingen går i retning af færre men langt større bedrifter, og i takt med at flere konventionelle funktioner digitaliseres og automatisere og styringer af disse centraliseres. Derfor skal en fremtidig løsning være robust overfor strømafbrydelser og uafhængig af en enkelt netværksteknologi.

I dag hviler langt den største del af landbrugets datakommunikation på almene bredbåndsforbindelser, som er udbudt på markedsvilkår. Forbindelser som er baseret på ”op til” hastigheder, og såkaldt ”best effort” hvilket vil sige, at der ikke er nogen garantier for kvaliteten eller kapaciteten af de digitale adgangsveje.

Projektet har til hensigt overordnet at etablere et nyt stærkt forsknings- og udviklingsområde på tværs af landbrugs- og fødevaresektoren og Aalborg Universitets spidskompetencer inden for mobil- og netværks-kommunikation.

I projektperioden analyseres behovet for digital kommunikation nu og i fremtiden i forskellige dele af land-bruget. Der søges således indsigt i IT-anvendelser med behov for netværksadgang inden for både plante- og husdyravl.

Målet med projektet er at få skabt en kortlægning af alle disse teknologier, således at en kravspecifikation til fremtidens kommunikationsløsning til det intelligente landbrug kan beskrives.

Det er ligeledes et mål at kunne demonstrere en prototype, som kan imødekomme dele af kravene til kom-munikation.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/02/201531/12/2015