PhD Project: Sammenkobling af C-bånd og X-bånd vejrradarer for mere præcise nedbørsmålinger over urbane områder

Projektdetaljer

Beskrivelse

Gennem de seneste 10 år har der været en stigende interesse for forskning i og anvendelse af vejrradarmålt nedbør i afløbsteknikken. Denne aktivitet, udvikling og forskning har medført, at vejrradaren indenfor afløbsteknikken i dag betragtes som et vigtigt supplement til de traditionelle vippekar regnmålere. Vejrradarer ses i dag som et udbytterigt redskab til at belyse de dynamiske effekter, som sker i afløbssystemerne på grund af den spaciale nedbørsfordeling og tidslige nedbørsudvikling. På samme måde betragtes vejrradarer som et uundværligt redskab til korte, men præcise nedbørsprognoser, som i en nær fremtid muliggør intelligente og aktive afløbssystemer med en mere effektiv spildevandsafledning og spildevandsrensning til følge.

En vigtig forudsætning for denne brede anvendelse af vejrradarmålt nedbørsdata i afløbsteknikken er imidlertid, at volumenintegrationen, som radaren foretager af nedbøren i atmosfæren, er repræsentativ for den vandmængde, der reelt rammer jordoverfladen og er relevant i afløbsteknisk sammenhæng. Sker denne omsætning ikke korrekt, kan dette give anledning til betydelige fejl i de radarmålte nedbørsdata, hvorved datakvaliteten i forhold til eksempelvis afstrømningsmodellering og nedbørsprognosticering reduceres betydeligt.

Nærværende PhD projekt har til formål at belyse, hvorledes vejrradarbaserede nedbørsdata kvalitetsmæssigt kan forbedres med urban hydrologisk og afløbsteknisk anvendelse for øje. Dette vil specifikt blive undersøgt gennem en sammenkobling af radarmålt nedbørsdata fra forskellige typer af radarer, for herigennem at udvikle interkalibrerings- og datasammenkoblingsmetoder, der eliminerer eller reducerer den enkelte radartypes svagheder og ukorrektheder.

Det forventede udbytte af PhD projektet er således en metode for kombinering af vejrradardata, som samler informationerne fra den enkelte radar og radartype til ét samlet nedbørsbillede over det samlede radarnetværketsområde, der præsterer mere præcise og derved mere værdifulde nedbørsdata end for de individuelle radarer.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200929/06/2012