Private sundhedsforsikringers indtog i Danmark. Institutionelle forandringer og policy feedback.

 • Dejgaard, Thomas Engel (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I dele af velfærdsstatslitteraturen er der argumenteret for, at privatiseringer af universelle offentlige (service)ydelser sjældent forekommer og sjældent har stor gennemslagskraft, da middelklassens opbakning til de universelle ydelser er for stor (fx Streeck, Thelen 2005b). Sætter man det på spidsen, kan den hastige vækst i private sundhedsforsikringer (PSF) og særligt den kraftige vækst i privat betalte PSF, dog anskues som om Danmark bevæger sig væk fra de universelle serviceydelser på sundhedsområdet. Det er nok at strække konsekvenserne af PSF for langt endnu, men hvis tilliden og opbakningen til det universelle offentlige sundhedssystem svigter, kan det blive virkelighed. Det var tilfældet med det universelle pensionssystem, hvor opbakningen faldt i takt med arbejdsmarkedspensionernes fremmarch, således at der ikke længere er et pres for at sætte folkepensionen i vejret (Goul Andersen 2000). Det er således projektets formål at finde frem til om det er nogle af de samme mekanismer, der gør sig gældende ved de institutionelle forandringer i forbindelse med PSF, som det var ved den institutionelle udvikling omkring pensionsreformerne. Projektet sigter således mod at vurdere konsekvensen af det private lag af sundhedsforsikringer og videre at sige noget om tendenser indenfor nye velfærdsmix, ved at se på andre reformer som på fx pensionsområdet. Videre er det projektets hensigt at skabe en teoretisk ramme for policy feedback analyser, der bl.a. tager afsæt i (ny)institutionalismens forklaringer på stabilitet og forandring (fx Pierson 2004(positive feedback), Streeck, Thelen 2005a, Goul Andersen 2007b, Hacker 2004) og inkorporere institutioners påvirkning af holdninger (fx Goul Andersen 2000, Rothstein 1998, Larsen 2006, 2008). Denne teoretiske ramme menes ikke tidligere at være opstillet, hvilket dermed skal udvikles.
  Projektet har tre problemstillinger der søges belyst. 1) Hvordan påvirker PSF policy feedbacken i forhold til sundhedssystemet? 2) Er de institutionelle drivkræfter i PSF meget lig drivkræfterne i andre institutionelle forandringer? 3) Hvordan opstilles en teoretisk ramme for policy feedback der rummer (ny)institutionalismens forståelse af stabilitet og forandring og institutioners påvirkning af holdninger?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato15/04/201014/04/2013

  Emneord

  • Private Sundhedsforsikringer
  • Policy analyse
  • Institutionelle forandringer
  • Welfare State Change