Rethinking Business Intelligence for the Age of Pervasive Computing: Data

Projektdetaljer

Beskrivelse

Business Intelligence (BI) handler om at få ens virksomhed til at handle?intelligent? ved at analysere store datamængder og uddrage nyttig videnheraf. Den traditionelle tilgangsvinkel er at data opsamles fra deoperationelle IT systemer, renses og forberedes på analyse og integreres icentrale, analyseorienterede databaser, såkaldte ?data warehouses? (DWs),alt sammen i store, periodiske kørsler (off-line data integration). Herefteranvendes analyseteknologier som On-Line Analytical Processing (OLAP),visualisering, og Data Mining for at uddrage nyttig viden fra de store,umiddelbart uoverskuelige, mængder af data. Imidlertid opstår der problemernår der hurtigt skal integreres nye datakilder eller når dataværdierneændrer sig hastigt. Pervasive Computing er den nyeste bølge indenfor IT verdenen. Begrebet kankort opsummeres som ?IT i alting,? og refererer til at vi i den nærmestefremtid vil opleve computere integreret i de fleste af de ting vi omgiver osmed. Eksempler er temperatur- og støjsensorer der kan måle om miljøetopfører sig som forventet og rapportere uregelmæssigheder. Disse små,?intelligente? enheder vil i stigende grad være koblet på internettet, ogvil derfor være interessante datakilder for diverse analyser. Data frasådanne enheder vil typisk tage form som en kontinuerlig strøm af datasnarere end som en traditionel, statisk database, ligesom enhederne typiskikke vil have kapacitet til at gemme alle historiske informationer. Densamlede datastrøm fra en stor mængde af sådanne enheder vil ligeledes oftevære for stor til at kunne håndteres med traditionel DW teknologi, og nyeteknikker må derfor introduceres hvis man ønsker at lave analyser på sådannedata. Altså må de traditionelle BI teknologier blive erstattet af nye der ertilpasset Pervasive Computing alderen, og dette er netop projektets indhold.Hypotesen er at man kan gøre BI analyser på on-line integrerede databaser ogdatastrømme lige så effektive og nemme at bruge som BI analyser påtraditionelle data warehouses. Dette vil muliggøre helt nyeanvendelsesområder for BI teknologi, f.eks. til analyse af data framillioner af sensorer. Der vil blive arbejdet med at udvikle teknikker tilat lave BI analyser, f.eks. OLAP, på datastrømme. Dette kræver en totalgentænkning af BI systemerne, på alle niveauer fra brugergrænseflade tildatahåndteringen. Der vil ligeledes blive arbejdet med teknikker til on-lineintegration af data så nye datakilder umiddelbart kan anvendes i analyserne.Konkret skal der arbejdes med data modeller, spørgesprog, semantik, datarensning, og optimeringsteknikker. Endelig vil der blive arbejdet medkombinationen af disse temaer, nemlig online integration af datastrømme. Projektet vil blive udført i samarbejde med TARGIT A/S, en dansk virksomhedder udbyder meget brugervenlige BI værktøjer. TARGIT er allerede i gang medat implementere vigtig teknologi overført fra AAU i deres produkter. TARGITer unik som lokal, dansk BI teknologileverandør og er meget interesseret iat udbygge sin internationale styrkeposition ved at udnytte projektetsresultater i sin produktportefølje.Funding: A total of DKK 3,270,240 is contributed by the participants.Additional Participants: Danish Technical Sciences Research Council (fundingonly) and TARGIT A/S.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/07/2007

Finansiering

  • STVF

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.