Samspil og samarbejde i rehabiliteringen (Co-creation and co-operation in reablement)

  • Rostgaard, Tine (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

(For English, see below)
Med indførelsen af rehabilitering i Serviceloven og Socialstyrelsens udvikling af en model for rehabilitering forudsættes det i langt højere grad end tidligere, at forskellige faggrupper arbejder sammen om og med borgeren, men også at hjælpen i højere grad tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og egne mål for indsatsen.

Analyseprojektet ’Samspil og samarbejde i rehabilitering’ inkluderer derfor både borger- og professionelle perspektiver på rehabilitering. Projektet vil se nærmere på hvordan den professionelle arbejds- og relationspraksis udformes og udføres af forskellige faggrupper, i en given kommunal rehabiliteringskontekst. Projektet vil dermed have fokus på den måde medarbejderne tager kompetencer og fagligheder i brug, samt den rolle og relation de indgår med i det tværfaglige samarbejde, og endelig også de forventninger medarbejderne har til et succesfuldt udbytte for borgeren. Dette vil blive undersøgt gennem interviews med de tværfaglige teams tilknyttet rehabiliteringsforløbet og gennem observation af udførelsen af deres praksis.
En væsentlig antagelse for projektet er, at denne praksis tænkes at være indlejret i et overordnet rehabiliteringsparadigme, som handler f.eks. om fagprofessionelle teorier og antagelser om hvad der er den rigtige indsats og de rigtige kompetencer, men også om hvordan samarbejdet i den tværfaglige rehabiliteringsmodel konkret organiseres i kommunen og de serviceydelser, der er knyttet til rehabiliteringsindsatsen. En indledende analyse baseret på litteraturstudier vil derfor afdække disse elementer for hver af de deltagende kommuner.

Borgerens perspektiv afdækkes gennem en analyse af borgerens hverdagsliv og hvordan dette influerer på borgerens problemforståelse, og forventninger til relationer med medarbejderne og til udbyttet af rehabiliteringsindsatsen.
Projektet er bygget op omkring et indledende litteraturstudie til afdækning af det bagvedliggende paradigme, men bæres fortrinsvis af empiri baseret på kvalitative interview og observationsstudier, samt en mindre kvantitativ måling af ændringer i borgerens funktionsevne og livskvalitet. I alt 15 borgerforløb i 3 kommuner følges fra opstart til afslutning og empirien omfatter litteraturstudier, 8 fokusgruppeinterviews, 18 observationer, 45 individuelle interviews og 30 målinger af ændringer i funktionsevne og livskvalitet.
...
The introduction of reablement in Danish national legislation and the development of a particular exemplar model to a much larger degree than before assumes the involvement of users in the identification of needs and goals as well as assuming more inter-disciplinary co-operation between staff.
The project includes both user and professional perspectives on reablement. The project will look at how the professional work and related practices are designed and carried out by different groups in a given municipal reablement context. The project will focus on the way the employees apply skills in the interdisciplinary collaboration and how users are involved in the process and how relations are created with the members of staff.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201501/05/2016