<strong>Lokalplaners virkeliggørelse, konsekvenser og samspil med anden regulering</strong>

  • Mørup, Søren H. (Projektansøger)
  • Jensen, Orla Friis (Projektdeltager)
  • Ramhøj, Lars (Projektdeltager)
  • Sørensen, Michael Tophøj (Projektdeltager)
  • Aunsborg, Christian (Projektdeltager)
  • Hvingel, Line Træholt (Projektdeltager)
  • Christensen, Finn Kjær (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette forskningsprojekt handler om at afdække og afklare en række centrale problemstillinger inden for disse tre problemfelter – hvorledes spiller lokalplanlægning sammen med anden regulering, hvorledes virkeliggøres lokalplanlægning, og hvilke konsekvenser har den – med henblik på at tilvejebringe ny viden om emnet ud fra retlige (retsdogmatiske, retskomparative og retspolitiske) perspektiver. Denne nye viden vil kunne medvirke til at øge borgerens retssikkerhed, ligesom den kan afklare behovet for ændringer i den gældende lovgivning.

De konkrete problemstillinger, som projektet tilsigter at behandler, er systematiseret inden for en opdeling i 3 delprojekter:

Lokalplaner og forholdet til anden regulering. I dette delprojekt ses på, hvorledes lokalplaner spiller sammen med anden lovgivning og med regulering på privatretligt grundlag i form af servitutter Virkeliggørelse af lokalplaner. I delprojektet ses på virkeliggørelse af lokalplaner, både ud fra et myndighedsperspektiv med hensyn til brug af forskellige virkemidler og ud fra et borgerperspektiv med hensyn til retsbeskyttelse mod indgreb Lokalplanlægningens retlige konsekvenser for borgerne. Et vigtigt perspektiv ved lokalplanlægning er de retlige konsekvenser af lokalplanlægning – hvorledes påvirker lokalplanlægning borgernes retsstilling udover planens umiddelbare retsvirkninger? Det handler bl.a. om erstatningsansvar, overtagelsespligt for kommunen og planers betydning for den naboretlige tålegrænse

 

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/01/201031/12/2011

Finansiering

  • Samfund og Erhverv