Udsatte unges vej til uddannelse via arbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med kontanthjælpsreformen fra 2014, skal alle unge under 30 år uden en ordinær uddannelse have en uddannelsesrettet indsats, der understøtter, at de påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. For at understøtte dette mål har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat en række forsøg kaldet ’Job-bro til Uddannelse’, som vi i CeFU skal evaluere og bedrive følgeforskning i relation til i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet og Epinion.

I følgeforskningen og evaluering skal der midtvejs (primo 2019) og ved forsøgets afslutning (medio 2020) afdække følgende evalueringsspørgsmål:

Hvorvidt medvirker deltagelse i Job-Bro til Uddannelse til at øge målgruppens tilgang til og gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse?
Hvorvidt medvirker deltagelse i Job-Bro til Uddannelse til at øge målgruppens progression?
I hvilken grad er det lykkedes de deltagende kommuner at implementere indsatsen som planlagt?
Hvilke faktorer bidrager særligt til succesfulde forløb og resultater for unge i målgruppen?

I forlængelse heraf kobles følgende overordnede forskningsspørgsmål om udsatte unges vej i uddannelse:

Hvad kan kvalificere og motivere udsatte unge til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse?
Hvordan bidrager indsatserne til de unges oplevelse af at være aktører i eget liv set i relation til målet om at gennemføre en uddannelse?

Ved at medtage disse forskningsbaserede evalueringsspørgsmål kan evalueringen yderligere adressere de forskningsmæssigt centrale spørgsmål om motivation for uddannelse, samt hvad der fremmer de unges oplevelse af og mulighed for at være aktører i og tage ejerskab over eget liv. På den måde sigter vores undersøgelse således også mod at supplere den eksisterende forskning og bidrage til at løfte kvaliteten af indsatsen overfor de unge i projekterne såvel som bredt set i indsatsen overfor udsatte unge.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/201730/06/2020

Emneord

  • kontanthjælpsreform
  • uddannelse
  • unge under 30 år