Projektdetaljer

Beskrivelse

Planteforædling er i gang med et betydeligt teknologiskifte, hvor man tidligere alene har baseret se-lektion på fænotype, er der stigende brug af molekylære (genetiske) markører, som kan anvendes til selek-tion på et meget tidligere stadie og dermed spare tid og penge. Det er blevet muligt at bruge mange markø-rer på samme tid og derfor selektere på mange træk på én gang (Genome Assisted Selection). Centralt for dette teknologiskifte er molekylær biologiske genotypeteknologier som er nødvendige for at måle markørsta-tus af de individer som analyseres. I modsætning til andre store afgrøder er disse teknologier en udfordring for kartoffelforædlingen, fordi kartoflens komplekse genetik ikke tillader effektiv brug af de eksisterende ge-notypeteknologier. Aktiviteter: Udvikling af en ny genotypeteknologi består af flg. faser og strækker sig over 2 år. Der søges for Fase 4 i denne ansøgning. Fase 1-3 (2018): aktiviteterne omhandler udviklingen af de ba-sale teknologier, samt benchmarking af metoden. Fase 4 (2019): 1) genotype ca. 1000 prøver fra projek-terne MASPot, GenSAP, samt ErhvervsPhD projekt (Ea Sundmark). 2) Rekalibrere de prædiktive algoritmer som bruges til at forudsige fænotype fra genotype. 3) Benchmarke den selektion, som vi ville have kunne foretage med den nye metode, mod den selektion som faktisk blev foretaget hos Danespo. Effekter: En cost-effektiv genotype teknologi er en forudsætning for, at forædlingen af kartofler kan moderniseres og dermed sikre at moderne forædlingsmetoder også kan implementeres for kartofler i lighed med de andre store afgrø-der.
AkronymIMPACT del 2
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2019