Voksenuddannelse – efterspørgselsstyring, marked og samfund (VEMS) / Adult and Vocational Education, increased Demand, Market Orientation and Societal Needs (AVEMS)

 • Bagge, Birgitte (Projektdeltager)
 • Lassen, Morten (Projektdeltager)
 • Pilgaard, Lars (Projektdeltager)
 • Jørgensen, Henning (Projektdeltager)
 • Jensen, Ann Vejlin (Projektdeltager)
 • Sørensen, John Houman (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet, der blev påbegyndt sept. 1997, har til formål at afdække om tendensen til vækst og forandring i voksenuddannelserne kan ses forsøg på at forme udviklingstendenser i samfundet - altså som proaktiv - eller som en tilpasning til forandringer i erhvervsstruktur, socialstruktur og den politisk-kulturelle struktur - dvs. som reaktiv. Hovedvægten lægges på en analyse af den danske udvikling siden ca. 1975, men der inddrages også vesteuropæisk, komparativ perspektiv, bl.a. et konsortium bestående af BIBB, Bonn og Wisenschaftcentrum, Berlin, IWI, Wien, ESRI, Dublin, LEST; Aix-en-Provence og CARMA finansieret af EU. VEMS-projektet fokuserer på tre delproblemstillinger, hvor den danske policy-udvikling på voksenuddannelsesområdet aktuelt er under forandring: * Den øgede efterspørgselsstyring analyseres i rela-tion til uddannelsesudbud og til organisatoriske for-hold på arbejdsmarkedet. Hvilke kvalifikationskrav/behov/efterspørgsel arti-kuleres i forskellige former for kvalifikationsanalyser og i uddannelsesplanlægning på virksomheds-niveau og hvorledes relaterer dette sig til individuel-le og samfundsmæssige behov for voksenuddannel-se? * Voksenuddannelsesinstitutioners relationer, ind-byrdes og i forhold til virksomheder, til arbejdsmarkedsorganisationer og til myndigheder, som led i bestræbelser på at anticipere voksenuddannelsesefterspørgsel og hvad dette betyder i form af omorga-nisering af uddannelsesinstitutionernes kapacitets-, indholds- og pædagogiske planlægning. * Ændringer i kvalificerings? og socialiseringspro-cesser i de arbejdsmarkedsrelaterede voksenuddan-nelser som følge af øget efterspørgselsstyring. Projektet er afsluttet i 2003 og afsluttende antologier er under publicering. Finansieret af SSF (Morten Lassen, John Houman Sørensen, Henning Jørgensen, Birgitte Bagge; Finn Sommer, Roskilde Universitetscenter) I forlængelse heraf har SSF bevilget midler til en populariseret version i form af lærebøger, baseret på VEMS-projektets resultater. Medarbejdere: John Houman Sørensen og Finn Sommer, RUC.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …