Human resources in innovation systems: With focus on introduction of highly educated labour in small Danish firms

Bidragets oversatte titel: Humane resourcer i innovationssystemer: Med fokus på introduktion af højtuddannet arbejdskraft i små danske virksomheder

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Abstrakt

Humane ressourcer i innovationssystemer - med fokus på introduktion af højtuddannet arbejdskraft i små danske virksomheder

Denne afhandling har to hovedformål: (1) Et 'generelt' formål om at forøge vores viden omkring forholdet mellem innovation, teknologisk og organisatorisk fornyelse, og brugen af humane ressourcer, herunder den viden og de færdigheder der findes i de humane ressourcer, og (2) et mere 'specifikt' formål om at forøge vores viden omkring introduktion af højtuddannet arbejdskraft, innovation og opgraderende forandringer (teknologiske og/eller organisatoriske) i små danske virksomheder. Kapitel 1 redegør for afhandlingens forskningsspørgsmål, og herunder forklares afhandlingens relevans bl.a. ved at henvise til nogle fundamentale overvejelser af økonomisk-videnskabelig art, men også ved at henvise til dansk empiri, danske analyser, og dansk politisk fokus på området.

     Kapitel 2 gennemgår relevant litteratur omkring 'innovationssystemer', 'human kapital', og 'den teknologiske og organisatoriske fornyelses færdigheds-/kompetence-skævhed'. I kapitlet forklares det, at denne afhandling primært refererer til 'innovationssystem'-tilgangen, hvad angår konceptuel og analytisk ramme, men det anerkendes at emne- og problemområdet er konceptuelt og analytisk tæt forbundet med de to andre litteraturer inden for den økonomiske videnskab.

     Kapitel 3 beskæftiger sig med afhandlingens 'generelle' formål, og der fastslås helt grundlæggende, at bidrag fra humane ressourcer - såsom indsigt, forståelse, kreativitet, og handleevne - er i sagens natur iboende vigtige i alle innovationsprocesser. I dette lys foreslås en tentativ konceptuel og analytisk ramme for, hvordan humane ressourcer og udviklingen af disse ressourcer kan studeres inden for en 'innovationssystem'-tilgang. I den foreslåede konceptuelle og analytiske ramme integreres også nogle fundamentale perspektiver fra økonomiske litteraturer omkring 'human kapital', 'den teknologiske og organisatoriske fornyelses færdigheds-/kompetence-skævhed', og 'entreprenørskab'.

     Kapitel 4 beskæftiger sig med afhandlingens mere 'specifikke' formål ved at målrette den i kapitel 3 foreslåede konceptuelle og analytiske ramme til et mere specifikt studie af relationen mellem introduktion af højtuddannet arbejdskraft, innovation og opgraderende forandringer (teknologiske og/eller organisatoriske) i små danske virksomheder. I kapitlet begrundes en analytisk antagelse om, at højtuddannet arbejdskraft forventes at besidde en relativ specialiseret viden inden for givet studieområde, ligesom denne arbejdskraft også forventes at besidde relativt veludviklede akademiske færdigheder med hensyn til fx perception, fortolkning, analyse og systematisering. Små virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft (dvs. før introduktionen af denne arbejdskraft) antages analytisk at være baseret på en praktisk vidensbase eller i hvert fald at være 'ikke-videnskabsbaserede'. På denne konceptuelle og analytiske baggrund fastslår kapitel 4 endvidere, at et studie af relationen mellem introduktion af højtuddannet arbejdskraft, innovation og opgraderende forandringer i små danske virksomheder bør overveje to forskellige, muligvis komplementære, kausalitetssammenhænge: (1) introduktion af højtuddannet arbejdskraft kan antages at have en indvirkning på innovation og opgraderende forandringer i små virksomheder, og/eller (2) innovation og opgraderende forandringer i små virksomheder kan antages at have en indvirkning på sandsynligheden for at introducere højtuddannet arbejdskraft. Kapitel 4 præsenterer endvidere relevante empiriske data, der vil blive anvendt til studiet af antagne kausalitetssammenhænge.

     Kapitel 5 beskæftiger sig med den første af de to kausalitetssammenhænge, der blev nævnt i kapitel 4, og i den henseende sandsynliggøres det at introduktion af højtuddannet arbejdskraft vil have en positiv indvirkning på innovationsaktivitet og opgraderende tiltag i små virksomheder. Denne sandsynliggørelse baserer sig på tre, potentielt komplementære, ræsonnementer: (1) Introduktion af højtuddannet arbejdskraft tilfører virksomheden ny og diversificerende viden, samt nye og potentielt komplementerende færdigheder, og sådanne bidrag kan anspore interaktive kreative processer, der igen kan føre til innovation og opgraderende forandringer, (2) introduktion af højtuddannet arbejdskraft kan frigøre entre-/intraprenante kræfter i en given mindre virksomhed (fx ved at aflaste en entreprenant ejer fra administrative byrder), og sådan frigørelse kan igen føre til innovation og opgraderende forandringer, og (3) introduktion af højtuddannet arbejdskraft kan evt. forbinde en given mindre virksomhed tættere til innovationssystemets formelle videnscentre, hvilket igen kan føre til innovation og opgraderende forandringer. Statistiske tests i kapitlet indikerer, at introduktion af højtuddannet arbejdskraft med en teknisk- eller naturvidenskabelig kvalifikationsbaggrund signifikant forøger sandsynligheden for en teknologisk opgradering af små virksomheder, ligesom testene indikerer at introduktion af højtuddannet arbejdskraft med 'andre' akademiske kvalifikationer, fx fra samfunds- eller humanvidenskaberne, signifikant forøger sandsynligheden for vigtige organisatoriske forandringer, teknologisk fornyelse, samt produkt/serviceinnovation i mindre virksomheder.

     Kapitel 6 beskæftiger sig med den anden af de to kausalitetssammenhænge, der blev nævnt i kapitel 4, og i den henseende argumenteres der for, at innovation og opgraderende forandringer, såsom vigtige organisatoriske eller teknologiske forandringer, skal integreres i små virksomheder. En sådan integrationsproces vil føre til nye virksomhedsrutiner og nye kontekstbetingelser, og processen såvel som den nye kontekst kan forventes at påvirke den kvalitative arbejdskraft-efterspørgsel i de små virksomheder. Baseret på dette grundlæggende syn sandsynliggør kapitel 6, at forskellige typer af innovation og opgraderende forandringer kan forventes at anspore introduktion af højtuddannet arbejdskraft i små virksomheder. Statistiske tests i kapitlet indikerer at implementeringen af vigtige organisatoriske forandringer signifikant forøger sandsynligheden for at introducere højtuddannet arbejdskraft med teknisk, naturvidenskabelig eller 'anden' akademisk kvalifikationsbaggrund. Derudover indikeres, at introduktion af ny informations- og kommunikationsteknologi, som påvirker mindst 25 % af virksomhedens ansatte, signifikant forøger sandsynligheden for at introducere højtuddannet arbejdskraft med 'anden' akademisk kvalifikationsbaggrund, altså fx fra samfunds- eller humanvidenskaberne.  

     Kapitel 7 er afhandlingens afsluttende kapitel, der diskuterer 'generelle' og 'specifikke' konklusioner fra et akademisk-videnskabeligt perspektiv, og - idet det påpeges at afhandlingen ikke er skrevet som en politisk evaluerende rapport - så relaterer dette kapitel også nogle af afhandlingens betragtninger og resultater til overvejelser af økonomisk-politisk karakter. Derved afrunder kapitel 7 den afhandling, der i kapitel 1 begyndte med en argumentation omkring den teoretiske, empiriske såvel som økonomisk-politiske relevans af at studere relationen mellem introduktion af højtuddannet arbejdskraft, innovation og opgraderende forandringer i små danske virksomheder. Fremadrettet angiver kapitel 7 endvidere nogle forslag til fremtidig forskning inden for dette interessante og relevante område.
Bidragets oversatte titelHumane resourcer i innovationssystemer: Med fokus på introduktion af højtuddannet arbejdskraft i små danske virksomheder
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedInstitut for Erhvervsstudier
Antal sider198
StatusUdgivet - 2007

Emneord

  • Humane ressourcer
  • Innovation
  • Teknologisk fornyelse
  • Organisatorisk forandring
  • Små virksomheder

Fingeraftryk Dyk ned i forskningsemnerne om 'Humane resourcer i innovationssystemer: Med fokus på introduktion af højtuddannet arbejdskraft i små danske virksomheder'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater