INTERIORITY: - en kristisk teori for boligarkitektonisk kvalitet

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

5863 Downloads (Pure)

Resumé

Ph.D afhandlingen ‘INTERIORITY’ behandler emnet boligarkitektonisk kvalitet og tager sit afsæt i det til stadighed gældende behov for at forbedre vores evne til, som arkitekter, dels teoretisk at beskrive arkitekturens kvalitative potentiale og betydning for vores bokvalitet, dels aktivt at udvikle denne nødvendige kvalitet indenfor de komplekse multidisciplinære tekniske og økonomiske processer hvorigennem vores boliger bliver til i praksis: Processer hvor behovet for effektiv og økonomisk konstruktion ofte efterlader boligerne i vores byer som rå og uindbydende kasser snarere end intime og sanselige hjem. Således er det afhandlingens sigte at bidrage til udviklingen af en kritisk arkitekturteori, der muliggør en beskrivelse af de rumlige principper som har betydning for vores oplevelse af boligarkitektonisk kvalitet og som kan anvendes som et kritisk medium indenfor de tekniske og økonomiske rammer som den almindelige bolig i praksis er underlagt.

Afhandlingen er specifik motiveret af den hypotese, at en introduktion af begrebet interiority, forstået som en iboende egenskab af bygningskroppen selv til at imødekomme den sanselige møbelmæssige skala og heri menneskekroppen, blotlægger et specifikt og dobbelt potentiale for at beskrive boligarkitektonisk kvalitet: På den ene side rummer møblet, i kraft af dets evne til at tale direkte til vores individuelle sanselighed, næsten som det kropssprog vi bruger i kommunikationen med hinanden, et teoretisk potentiale for teoretisk at artikulere principper for en fælles rumlig oplevelse af arkitektonisk kvalitet i boligen. På den anden side definerer sådanne rumlige relationer imellem møbel og bygningskrop, som det ses i eksempelvis et bad eller en siddeniche og som Le Corbusier’s ‘Villa Savoye’ eller vindueskarnappen i Adolf Loos’ “Villa Moller“ er eksempler på, specifikke konstruktive nøglepunkter som heri også udgør et økonomisk og praktisk arkitektonisk potentiale for at forbedre boligarkitekturens kvalitet tektonisk. Således har det været formålet med afhandlingen at studere forholdet mellem møblet, bygningskroppen og dens konstruktion ved at bruge møblet som et arkitektonisk koncept. Afhandlingen afsøger heri specifikt om dette interiority-begreb, der beskriver en relation mellem de funktionelle og sanselige dimensioner af møblet som form og rum, med den for bygningskroppen nødvendige økonomiske og praktiske konstruktionslogik, kan bidrage til udviklingen af en kritisk boligarkitekturteori som kan motivere en praktisk transformation af konstruktionen selv til en samlet oplevelse af interiority. Metodisk har den foreslåede teoriudvikling været opdelt i et beskrivende, et forklarende og et forudsigende niveau, hvor;

- Det beskrivende niveau har resulteret i udvikling af en ‘konceptuel beskrivelse’ af interiority i form af en serie af møblerende ‘gestures’ som foreskriver at bygningkroppen i sig selv guider, åbenbarer, overdækker, giver omsorg og omfavner os. Disse ‘gestures’ forener funktion og emotion i oplevesen af boligen begrebsligt ved på samme tid at omfatte en fysisk og funktionel bevægelse og dermed en emotion som er iboende bygninskroppen.

- Det forklarende niveau har resulteret i udvikling af en ‘analysemetode’ som muliggør en eksemplificering af disse ‘gestures’ såvel som et uddrag af en række konstruktive principper for interiority som forklarer hvordan disse ‘gestures’ stammer fra en aktiv transformation af rummet i form af foldning, strækning, markering, tilskæring og elevation af bygningskroppen selv hvilken det er vores ansvar som arkitekter at muliggøre.

- Det forudsigende niveau har resulteret i en ‘praksisrelateret positionering’ af denne teoretiske forståelse af interiority som en kritisk tilgang til fysisk at transformere de tekniske og økonomiske elementer af konstruktionen til en rumlig oplevelse interiority i praksis via en tektonisk fusion af den møblerende ‘gesture’ og konstruktionen selv.

I sammenhæng udgør ‘begrebsapparatet’, ‘analysemetoden’ og ‘praksis positionen’ en kritisk arkitekturteori som muliggør en forståelse og artikulation af det mere intuitive begreb interiority som et udtryk for arkitektonisk boligkvalitet beskrevet i første bind af afhandlingen; ‘INTERIORITY: en kritisk boligarkitekturteori’. Som et resultat af PhD projektet ‘INTERIORITY’ repræsenterer denne interiørteori en kritisk tilgang til at forbedre vores evne til som arkitekter at artikulere og udvikle kvalitet indenfor boligarkitekturens praksis ved at foreslå en tektonisk udnyttelse af den konstruktive samling udover den rent visuelle oplevelse af konstruktion og materiale ud i en egentlig rumlig og møblerende udnyttelse af denne.

I andet bind af afhandlingen ‘INTERIORITY: et case studie af præfabrikation’ er det forsøgt at anvende denne teori i et præfabrikationsprojekt omhandlende udvikling af et nyt prefab byggesystem og husserie i samarbejde med den danske boligfabrikant Boel Living A/S. Dette samarbejde har været udgangspunktet for at forfølge en forskningsmæssigt metodisk sammenkædning af teori og praksis igennem en række af loops vekslende mellem teoridannelse og praktisk anvendelse og omvendt. Tilsammen udgør de to bind afhandlingens bidrag til udviklingen af en kritisk arkitekturteori for boligarkitekturen i hvilken de tekniske og økonomiske elementer antages at udgøre møblerende og sanseligt rumlige ‘gestures’ i sig selv hvilket muliggør en forståelse og artikulation af rumlige principper som udgør vores oplevelse af bokvalitet som kan anvendes i en kritisk tilgang der addresserer de økonomiske og konstruktionsmæssige vilkår for boligarkitektonisk praksis. Derudover kan resultatet af afhandlingen ses som et bidrag til en fremtidig diskussion af arkitektens rolle i boligarkitekturen, hvor denne forventes at indtage en aktiv og ligefrem ledende rolle i faciliteringen af de processer som konditionerer denne praksis. Processer i hvilke vi først og fremmest er afhængige af vores evner som arkitekter til at artikulere arkitekturens potentiale og den effekt som denne kan have på vores livskvalitet, sekundært hviler denne rolle på en ærlig interesse og stædig vilje til at forstå de tekniske og økonomiske betingelser som en praktisk realisering af dette potentiale er underlagt.
Bidragets oversatte titelINTERIORITY: - en kristisk teori for boligarkitektonisk kvalitet
OriginalsprogEngelsk
Udgivelses stedSkriftsserie 44
ForlagInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
Vol/bind1
Antal sider170
ISBN (Trykt)1603-6204
StatusUdgivet - 2011

Fingerprint

critical theory
architect
theory formation
development theory
ability
experience
housing
responsibility
research results
exploitation
building
quality of life
emotion
economy
cause

Emneord

  • boligarkitektonisk kvalitet
  • interiority
  • tektonik
  • møbel
  • konstruktion
  • arkitekturforskning og metode
  • kritisk arkitektur teori
  • arkitekturhistorie

Citer dette

Hvejsel, M. F. (2011). INTERIORITY: - a critical theory of domestic architecture. Skriftsserie 44: Institut for Arkitektur og Medieteknologi.
Hvejsel, Marie Frier. / INTERIORITY : - a critical theory of domestic architecture. Skriftsserie 44 : Institut for Arkitektur og Medieteknologi, 2011. 170 s.
@phdthesis{16c92a1a6afa43c5ae7885e7f4cdf576,
title = "INTERIORITY: - a critical theory of domestic architecture",
abstract = "Dealing with the general theme of domestic architectural quality, the PhD thesis ‘INTERIORITY’ takes its point of departure in the continuous and increasing need to improve our capability as architects to theoretically articulate the intangible concept of quality, and to reveal it through an active involvement with the complex multidisciplinary processes governing architectural practice: Processes where the need for effective and economical constructions often causes our dwellings to become eventually experienced as raw and uninviting frameworks rather than intimate and engaging homes. The thesis has been motivated by the particular hypothesis that an introduction of the notion of interiority, as an ability of the spatial envelope itself to address the sensuous scale of furniture, unfolds a particular dual critical potential signifying our experience of domestic architectural quality: On the one hand that the ability of furniture to speak directly to our individual sensitivity simultaneously unfolds principles for theoretically articulating a collective spatial experience of domestic architectural quality. On the other hand that such spatial relations, unfolded in for example a bath or a sleeping niche, of which Le Corbusier’s ‘Villa Savoye’ bath is one example and the bay window of Adolf Loos ‘Villa Moller’ another, likewise define specific constructive key points and hereby also unfold an economical and practical architectural potential for improving the quality of domestic architecture, tectonically. Hence, it has been a particular idea of the study to explore the relation between furniture, the spatial envelope itself, and its construct by using furniture as an architectural concept. Consequently, the thesis has specifically investigated whether this notion of interiority, describing an interrelation of the functional and emotional dimensions of furniture and envelope as form, with the necessary economy and logic of construction, can be developed as a critical architctural theory for transforming the technical and economical elements of construction into experiences of interiority within architectural practice. Methodologically this proposed theory development has been divided into a describitive, an explanatory and a predictive level of theory development, of which; - The descriptive level has resulted in the development of a ‘conceptual framework’ describing interiority by means of a series of furnishing ‘gestures’ requiring of the envelope itself to guide, reveal, cover, caress and embrace us. These ‘gestures’ unite function and emotion by describing at once a physical movement and a feeling which is intrinsic of the spatial envelope itself. - The explanatory level has resulted in the development of an ‘analysis method’ enabling an exemplification and explanation of these ‘gestures’ as well as an extract of a series of constructive ‘principles’ of interiority explaining how these ‘gestures’ emantate from an active transformation of the space unfolded in the act of folding, stretching, marking, cutting and elevating the envelope itself, which it is consequently our responsibility as architects to facilitate. - The predictive level has resulted in a positioning of this theoretical understanding of interiority as a critical means for actually physically transforming the technical and economical elements of construction into spatial experiences of interiority within practice, via the formulation of a ‘practice position’ suggesting a tectonic fusion of ‘gesture’ and construct. Combined, the resulting ‘conceptual framework’, the ‘analysis method’ and the ‘practice position’ form a critical architectural theory enabling an understanding and clarification of the mere intuitive notion of interiority as an expression of domestic architectural quality presented in the first volume of the thesis; ‘INTERIORITY: a critical theory of domestic architecture’. As a research result this theory of interiority represents a critical means for improving our ability as architects to articulate and develop the matter of quality within domestic architectural practice, by suggesting a tectonic exploitation of the constructive joint itself beyond a mere visual appreciation of structure and materials and into and actual spatial and furnishing articulation hereof. In the second volume of the thesis; ‘INTERIORITY: a prefab case study’ this theory of interiority has been endeavored applied in a specific prefab project concerning the development of a novel prefab building system and housing series in collaboration with the Danish prefab housing manufacturer Boel Living A/S. Hence, this cooperation has been the starting point for pursuing a methodological linking of theory and practice, through a number of research loops, moving from theory development to practical application and vice versa. Together the 2 volumes constituting the thesis form a contribution to the development of a critical architectural theory of domestic architecture, in which the technical and economical elements of construction are assumed furnishing ‘gestures’ in themselves, enabling an understanding and articulation of the spatial principles signifying our experience of domestic architectural quality applicaple as a critical means within the practical realm of domestic architectural practice. In addition the result of the thesis can be seen as a contribution to a future discussion of the role of the architect in the general domestic architectural practice, by assuming an active even leading responsibility of the architect in the processes governing this practice: Processes in which we are dependent first and foremost on our interior ability as architect to articulate the spatial potential of architecture and the effect which it can have upon the quality of our lives, secondly on an honest interest and stubborn will to understand and engage with the technical and economical conditions governing the revelation of this potential.",
keywords = "boligarkitektonisk kvalitet, interiority , tektonik, m{\o}bel, konstruktion, arkitekturforskning og metode, kritisk arkitektur teori, arkitekturhistorie, domestic architectural quality, interiority , architectural tectonics, furniture, building envelope, construction, architectural research method, architectural theory and criticims, architectural history",
author = "Hvejsel, {Marie Frier}",
year = "2011",
language = "English",
isbn = "1603-6204",
volume = "1",
publisher = "Institut for Arkitektur og Medieteknologi",

}

Hvejsel, MF 2011, INTERIORITY: - a critical theory of domestic architecture. bind 1, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Skriftsserie 44.

INTERIORITY : - a critical theory of domestic architecture. / Hvejsel, Marie Frier.

Skriftsserie 44 : Institut for Arkitektur og Medieteknologi, 2011. 170 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

TY - BOOK

T1 - INTERIORITY

T2 - - a critical theory of domestic architecture

AU - Hvejsel, Marie Frier

PY - 2011

Y1 - 2011

N2 - Dealing with the general theme of domestic architectural quality, the PhD thesis ‘INTERIORITY’ takes its point of departure in the continuous and increasing need to improve our capability as architects to theoretically articulate the intangible concept of quality, and to reveal it through an active involvement with the complex multidisciplinary processes governing architectural practice: Processes where the need for effective and economical constructions often causes our dwellings to become eventually experienced as raw and uninviting frameworks rather than intimate and engaging homes. The thesis has been motivated by the particular hypothesis that an introduction of the notion of interiority, as an ability of the spatial envelope itself to address the sensuous scale of furniture, unfolds a particular dual critical potential signifying our experience of domestic architectural quality: On the one hand that the ability of furniture to speak directly to our individual sensitivity simultaneously unfolds principles for theoretically articulating a collective spatial experience of domestic architectural quality. On the other hand that such spatial relations, unfolded in for example a bath or a sleeping niche, of which Le Corbusier’s ‘Villa Savoye’ bath is one example and the bay window of Adolf Loos ‘Villa Moller’ another, likewise define specific constructive key points and hereby also unfold an economical and practical architectural potential for improving the quality of domestic architecture, tectonically. Hence, it has been a particular idea of the study to explore the relation between furniture, the spatial envelope itself, and its construct by using furniture as an architectural concept. Consequently, the thesis has specifically investigated whether this notion of interiority, describing an interrelation of the functional and emotional dimensions of furniture and envelope as form, with the necessary economy and logic of construction, can be developed as a critical architctural theory for transforming the technical and economical elements of construction into experiences of interiority within architectural practice. Methodologically this proposed theory development has been divided into a describitive, an explanatory and a predictive level of theory development, of which; - The descriptive level has resulted in the development of a ‘conceptual framework’ describing interiority by means of a series of furnishing ‘gestures’ requiring of the envelope itself to guide, reveal, cover, caress and embrace us. These ‘gestures’ unite function and emotion by describing at once a physical movement and a feeling which is intrinsic of the spatial envelope itself. - The explanatory level has resulted in the development of an ‘analysis method’ enabling an exemplification and explanation of these ‘gestures’ as well as an extract of a series of constructive ‘principles’ of interiority explaining how these ‘gestures’ emantate from an active transformation of the space unfolded in the act of folding, stretching, marking, cutting and elevating the envelope itself, which it is consequently our responsibility as architects to facilitate. - The predictive level has resulted in a positioning of this theoretical understanding of interiority as a critical means for actually physically transforming the technical and economical elements of construction into spatial experiences of interiority within practice, via the formulation of a ‘practice position’ suggesting a tectonic fusion of ‘gesture’ and construct. Combined, the resulting ‘conceptual framework’, the ‘analysis method’ and the ‘practice position’ form a critical architectural theory enabling an understanding and clarification of the mere intuitive notion of interiority as an expression of domestic architectural quality presented in the first volume of the thesis; ‘INTERIORITY: a critical theory of domestic architecture’. As a research result this theory of interiority represents a critical means for improving our ability as architects to articulate and develop the matter of quality within domestic architectural practice, by suggesting a tectonic exploitation of the constructive joint itself beyond a mere visual appreciation of structure and materials and into and actual spatial and furnishing articulation hereof. In the second volume of the thesis; ‘INTERIORITY: a prefab case study’ this theory of interiority has been endeavored applied in a specific prefab project concerning the development of a novel prefab building system and housing series in collaboration with the Danish prefab housing manufacturer Boel Living A/S. Hence, this cooperation has been the starting point for pursuing a methodological linking of theory and practice, through a number of research loops, moving from theory development to practical application and vice versa. Together the 2 volumes constituting the thesis form a contribution to the development of a critical architectural theory of domestic architecture, in which the technical and economical elements of construction are assumed furnishing ‘gestures’ in themselves, enabling an understanding and articulation of the spatial principles signifying our experience of domestic architectural quality applicaple as a critical means within the practical realm of domestic architectural practice. In addition the result of the thesis can be seen as a contribution to a future discussion of the role of the architect in the general domestic architectural practice, by assuming an active even leading responsibility of the architect in the processes governing this practice: Processes in which we are dependent first and foremost on our interior ability as architect to articulate the spatial potential of architecture and the effect which it can have upon the quality of our lives, secondly on an honest interest and stubborn will to understand and engage with the technical and economical conditions governing the revelation of this potential.

AB - Dealing with the general theme of domestic architectural quality, the PhD thesis ‘INTERIORITY’ takes its point of departure in the continuous and increasing need to improve our capability as architects to theoretically articulate the intangible concept of quality, and to reveal it through an active involvement with the complex multidisciplinary processes governing architectural practice: Processes where the need for effective and economical constructions often causes our dwellings to become eventually experienced as raw and uninviting frameworks rather than intimate and engaging homes. The thesis has been motivated by the particular hypothesis that an introduction of the notion of interiority, as an ability of the spatial envelope itself to address the sensuous scale of furniture, unfolds a particular dual critical potential signifying our experience of domestic architectural quality: On the one hand that the ability of furniture to speak directly to our individual sensitivity simultaneously unfolds principles for theoretically articulating a collective spatial experience of domestic architectural quality. On the other hand that such spatial relations, unfolded in for example a bath or a sleeping niche, of which Le Corbusier’s ‘Villa Savoye’ bath is one example and the bay window of Adolf Loos ‘Villa Moller’ another, likewise define specific constructive key points and hereby also unfold an economical and practical architectural potential for improving the quality of domestic architecture, tectonically. Hence, it has been a particular idea of the study to explore the relation between furniture, the spatial envelope itself, and its construct by using furniture as an architectural concept. Consequently, the thesis has specifically investigated whether this notion of interiority, describing an interrelation of the functional and emotional dimensions of furniture and envelope as form, with the necessary economy and logic of construction, can be developed as a critical architctural theory for transforming the technical and economical elements of construction into experiences of interiority within architectural practice. Methodologically this proposed theory development has been divided into a describitive, an explanatory and a predictive level of theory development, of which; - The descriptive level has resulted in the development of a ‘conceptual framework’ describing interiority by means of a series of furnishing ‘gestures’ requiring of the envelope itself to guide, reveal, cover, caress and embrace us. These ‘gestures’ unite function and emotion by describing at once a physical movement and a feeling which is intrinsic of the spatial envelope itself. - The explanatory level has resulted in the development of an ‘analysis method’ enabling an exemplification and explanation of these ‘gestures’ as well as an extract of a series of constructive ‘principles’ of interiority explaining how these ‘gestures’ emantate from an active transformation of the space unfolded in the act of folding, stretching, marking, cutting and elevating the envelope itself, which it is consequently our responsibility as architects to facilitate. - The predictive level has resulted in a positioning of this theoretical understanding of interiority as a critical means for actually physically transforming the technical and economical elements of construction into spatial experiences of interiority within practice, via the formulation of a ‘practice position’ suggesting a tectonic fusion of ‘gesture’ and construct. Combined, the resulting ‘conceptual framework’, the ‘analysis method’ and the ‘practice position’ form a critical architectural theory enabling an understanding and clarification of the mere intuitive notion of interiority as an expression of domestic architectural quality presented in the first volume of the thesis; ‘INTERIORITY: a critical theory of domestic architecture’. As a research result this theory of interiority represents a critical means for improving our ability as architects to articulate and develop the matter of quality within domestic architectural practice, by suggesting a tectonic exploitation of the constructive joint itself beyond a mere visual appreciation of structure and materials and into and actual spatial and furnishing articulation hereof. In the second volume of the thesis; ‘INTERIORITY: a prefab case study’ this theory of interiority has been endeavored applied in a specific prefab project concerning the development of a novel prefab building system and housing series in collaboration with the Danish prefab housing manufacturer Boel Living A/S. Hence, this cooperation has been the starting point for pursuing a methodological linking of theory and practice, through a number of research loops, moving from theory development to practical application and vice versa. Together the 2 volumes constituting the thesis form a contribution to the development of a critical architectural theory of domestic architecture, in which the technical and economical elements of construction are assumed furnishing ‘gestures’ in themselves, enabling an understanding and articulation of the spatial principles signifying our experience of domestic architectural quality applicaple as a critical means within the practical realm of domestic architectural practice. In addition the result of the thesis can be seen as a contribution to a future discussion of the role of the architect in the general domestic architectural practice, by assuming an active even leading responsibility of the architect in the processes governing this practice: Processes in which we are dependent first and foremost on our interior ability as architect to articulate the spatial potential of architecture and the effect which it can have upon the quality of our lives, secondly on an honest interest and stubborn will to understand and engage with the technical and economical conditions governing the revelation of this potential.

KW - boligarkitektonisk kvalitet

KW - interiority

KW - tektonik

KW - møbel

KW - konstruktion

KW - arkitekturforskning og metode

KW - kritisk arkitektur teori

KW - arkitekturhistorie

KW - domestic architectural quality

KW - interiority

KW - architectural tectonics

KW - furniture

KW - building envelope

KW - construction

KW - architectural research method

KW - architectural theory and criticims

KW - architectural history

M3 - Ph.D. thesis

SN - 1603-6204

VL - 1

BT - INTERIORITY

PB - Institut for Arkitektur og Medieteknologi

CY - Skriftsserie 44

ER -

Hvejsel MF. INTERIORITY: - a critical theory of domestic architecture. Skriftsserie 44: Institut for Arkitektur og Medieteknologi, 2011. 170 s.