PROGRAMSTYRET FOR STORT PROGRAM: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (External organisation)

  • Morten Balle Hansen (Member)

Activity: MembershipsMembership of committees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Description

1. Bakgrunn
Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig nasjonal betydning med sikte på å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping eller frembringe kunnskap som bidrar til å løse prioriterte samfunnsutfordringer.
Store programmer utvikles gjennom omfattende dialog i og mellom forskningsmiljøer, brukere og myndigheter. De skal gjennom strategisk bruk av ulike finansieringsformer koble grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon, og gå på tvers av fag- og sektorgrenser. Fordi Store programmer retter seg mot nasjonale prioriteringer på brede samfunnsområder, må humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver ivaretas. Økonomisk omfang og varighet skal være utover det som kjennetegner andre virkemidler, og de skal ha en sterk internasjonal orientering.
Forskningsrådets hovedsatsing Flere aktive og sunne år (FASE) er konsentrert om tre hovedutfordringer for helse- og velferdssektoren: i) endringer i sykdombildet og omsorgsbehov, ii) behov for økt produktivitet og kompetanse i helse- og velferdssektoren og iii) behov for økning i samfunnets arbeidsstyrke. Programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (kortform: Gode og effektive tjenester) er den viktigste og største enkeltaktiviteten i FASE. Tjenestene som inngår i programmet er helse- og omsorgstjenester, arbeids- og velferdstjenester og barnevernstjenester . Tjenesteforskning og tjenesteinnovasjon er hovedelementene i programmet.
2. Mål for programmet
Gode og effektive tjenester skal gjennom forskning og innovasjon bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene og sikre gode pasient- og brukerforløp med utgangspunkt i brukernes behov.
Programmet skal gjennom de fire delmålene i) heve kvaliteten i eksisterende forskningsmiljøer og på forskningssvake områder, i tillegg til den internasjonale orienteringen i helse-, omsorgs- og velferdstjenesteforskningen, ii) styrke grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning og yrkesutøvelse, både for den enkelte sektor og på tvers av sektorer, gjennom satsing på praksisnær og praksisrettet forskning, iii) utvikle ny kunnskap og skape synergier og større helhet i forskning og innovasjon for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, og iv) skape nye samarbeidsarenaer ved å bringe sammen forskere, tjenesteutøvere og brukere fra ulike tjenesteområder på tvers av helse- og velferdssektorene.

Body type: Det Norske Forskningsråd
Period5 Feb 201531 Dec 2018
Held atPROGRAMSTYRET FOR STORT PROGRAM: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester
Degree of RecognitionInternational