Trængselskommissionen (External organisation)

Activity: MembershipsMembership of committees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Description

Kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening
samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet
Trafikken på vejene i og omkring hovedstaden er blevet så omfattende, at kapacitetsgrænsen er nået
mange steder i myldretiden. Alt for mange bilister i hovedstadsområdet spilder deres tid på at sidde i kø
hver eneste dag. Det mindsker mobiliteten og hindrer vækst i samfundet. Samtidig er trafikkens miljøpåvirkninger markante.
Hovedstaden skal have et attraktivt og sundt bymiljø, hvor det er rart for borgerne at færdes. Den kollektive trafik skal hænge godt sammen og tilbyde gode muligheder for, at passagererne kan komme hurtigt rundt i byen. Bilisterne skal ikke sidde fast i lange køer. Og cyklisterne skal have gode forhold, sikre
og hurtige forbindelser og gode parkeringsmuligheder. Der skal findes helhedsorienterede løsninger på
disse udfordringer, der samtidig reducerer hovedstadens støj- og luftforurening samt CO2-udledning til
gavn for miljøet, befolkningens sundhed og bylivet. De konkrete forslag til løsninger skal bl.a. understøtte, at den kollektive trafik samt cyklisme skal løfte det meste af den fremtidige vækst i trafikken..
Med regeringens, Enhedslistens og Dansk Folkepartis rammeaftale fra marts 2012 om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik er der foretaget en markant opprioritering af billigere og bedre kollektive trafik.
Som et led i denne aftale nedsættes en bred kommission, som skal udarbejde grundlaget for en samlet
strategi for - inden for såvel en kort som en længere tidshorisont – at fremme mobilitet og reducere
trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet og sikre større overgang til kollektive transportformer.
Kommissionen skal
1) Analysere de grundlæggende udfordringer for hovedstadens transportsystem på både kort og
lang sigt
2) Analysere fordele og ulemper ved forskellige tiltag til løsning af udfordringerne
3) Udarbejde forslag til en samlet strategi og finansieringen heraf
Mulige løsninger
Kommissionen skal bl.a. vurdere perspektiverne i en bedre banebetjening af hovedstadsområdet, herunder fx letbaner, udbygning af metroen, udvikling af S-banen, busbetjeningen samt betjeningen af
pendlertrafikken. Også mulighederne på vejområdet skal vurderes, herunder vedrørende park and rideanlæg, ringvejsforbindelserne og de store indfaldsveje.
Kommissionen skal endvidere vurdere perspektiverne i tiltag, som kan forbedre trafikafviklingen i
hovedstadsområdet helt grundlæggende, herunder fx ved øgede incitamenter til at benytte den kollektive trafik gennem ændrede parkeringsvilkår, grøn differentiering af parkeringsafgifter samt brug af intelligente trafiksystemer og bedre samordning af vejarbejder.
Endvidere undersøges mulighederne for bedre kombinationsmuligheder mellem de grønne transportformer (kollektiv trafik, cykler og gang) samt bedre rammer for cyklister, fx i form af cykelsuperstier
m.v.
Endelig skal kommissionen vurdere mulighederne for at skabe øget incitament til at anvende samkørsel, delebiler og biler m.m. med lavere miljøbelastning ved f.eks. at øge disses fremkommelighed, prioritere p-pladser eller lignende i hovedstaden.
Kommissionen skal undersøge mulighederne for hurtigt virkende indgreb, der begrænser trængslen og
forbedrer miljøet, herunder udvidelse og skærpelse af miljøzoner og skrappere krav for at opnå miljø-
godkendelse af lastbiler. Kommissionen skal samtidig belyse mulighederne for roadpricing på landsplan
samt komme med forslag til finansiering af initiativer til at mindske trængsel, luftforurening og løfte
den kollektive trafik yderligere.
Forslagenes omkostningseffektivitet i forhold til at reducere såvel trængsel som negative miljø- og sundhedseffekter skal indgå i vurderingen.
Kommissionens arbejde skal ikke omfatte en trængselsring for hovedstadsområdet.
Kommissionens arbejde er ikke til hinder for, at der på kort sigt tages initiativer med det formål at
mindske luftforureningen fra transportsektoren fx i form af skærpelse af de eksisterende miljøzoner,
særligt i de tilfælde hvor det er påkrævet for at leve op til EU-lovgivning.
Kommissionen fremlægger et katalog med fordele og ulemper samt omkostningseffektivitet ved de forskellige instrumenter, ligesom der skal sikres sammenhæng mellem de forskellige forslag.
Kommissionens arbejde indledes med en konference vedrørende de udfordringer og løsningsmuligheder som tegner sig for transportsystemet i hovedstadsområdet. På konferencen vil bl.a. organisationer,
interessenter og eksperter få mulighed for at give inspiration til kommissionens arbejde. Kommissionen
kan herudover i relevant omfang hente inspiration fra andre relevante interessenter.
Kommissionen sammensættes af forskere og andre eksperter inden for transport, miljø og økonomi
samt repræsentanter fra transportsektoren, kommunerne, erhvervslivet, fagbevægelsen og miljøorganisationerne. Kommissionen sekretariatsbetjenes af Transportministeriet (formand), Finansministeriet,
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Skatteministeriet.
Kommissionen fremlægger et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af
trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet for regeringen i januar 2013 og fremlægger i august 2013 forslag til samlet strategi.


Body type: Kommission
Period1 Aug 201230 Sept 2013
Held atTrængselskommissionen