Betænkning om sagsomkostninger i straffesager. Betænkning nr. 1547

Impact: Public policy impact

Description of impact

Udvalget om forebyggelse og resocialisering har til opgave at afgive indstilling om, hvordan den eksisterende forebyggelses- og resocialiseringsindsats kan nytænkes, fokuseres og omprioriteres inden for de eksisterende bevillingsrammer, så der opnås endnu større udbytte og effekt af ressourcerne. Udvalget skal herunder vurdere mulighederne for bedre forebyggelse og resocialisering med henblik på at modvirke tilgang og tilbagefald til kriminalitet og sikre en samfundsøkonomisk optimal indsats.
Ph.d. afhandlingen Løsladt og gældsat (2013) af Annette Olesen bliver i betænkningen omtalt som 'den mest omfattende forskning, der er udført omkring indsattes gæld' og tillægges derfor stor vægt i afsnittet om forskning og litteratur vedrørende resocialisering og omkostninger fra straffesager.
Category of impactPublic policy impact