Personal profile

Research profile

Forskningsprofil

Med min baggrund som historiker, sociolog og Mellemøstekspert med Israel og den israelsk-palæstinensiske konflikt som fagligt omdrejningspunkt, er mit arbejde som forsker og lærer drevet af en interesse og ambition om at arbejde på tværs af discipliner, styrke anvendelsen af mine analytiske evner og inspirere til kritisk tænkning.

 

Akademisk

Hvad der motiverer mig som forsker og underviser er at forstå de komplekse sammenhænge imellem de historiske baggrunde for forekomsten og mobiliseringen af både individer men også religiøse læringsinstitutioner, der medvirker til at udbrede radikal tænkning og handling. Mit forskningsmæssige fokusområde omhandler de jøder, der har valgt og vælger at immigrere fra den jødiske diaspora til den besatte Vestbred. I forlængelse af mit tidligere forskningsfelt, som primært tager sit udgangspunkt i individers motivation og baggrund for at tilslutte sig den religiøse bosætterbevægelse, har jeg nu kastet mig over religiøse læringsinstitutioner. Disse mobiliserer og socialiserer individer til at deltage i udbredelsen af nogle af de radikale udlægninger af jødedommen, der understøtter en messiansk tænkning, som tilskynder til at gøre konflikten imellem jøder og muslimer til værende en religiøs fremfor en territoriel konflikt.   

 

Undervisning

Som lærer og vejleder underviser jeg primært i metode og teori. Igennem min forskning har jeg anvendt livshistorie interview og feltobservationer som mine primære feltarbejdsmetoder, hvilket jeg også underviser i. Derudover har jeg en omfattende viden indenfor videnskabsteori, socialkonstruktivisme, historisk kildekritik og diasporateori. Dette er vidensfelter jeg både underviser og vejleder indenfor.  

Research profile

Research profile:

With a background as a historian, sociologist and Middle East expert with the Israeli-Palestinian conflict as academic focal point, my work as a researcher and a teacher is driven by the interest and ambition to work interdisciplinary, strengthen the applicability of my analytical skills and inspire to critical thinking.

 

 

Academic:

What motivates me as a researcher and teacher is to understand the complex connection between historical backgrounds for the emerge and mobility of individuals as well as religious teaching institutions, which contributes to spread radical thinking and action. My research focal area is the Jews, who have decided and decides to immigrate from the Jewish diaspora to the occupied West Bank. In continuation of my former research-project, which primary evolves around individuals’ motivation and background to join the religious settlement movement, I have now turned towards religious teaching institutions. These institutions mobilize and socialize individuals to participate in the spread of radical Judaism that support Messianic thinking, which encourage shaping the conflict between Jews and Muslims as religious rather than a territorial conflict.

 

Teaching:

As a teacher and supervisor, I mostly teach methodology and theory. Through my research, I have applied life stories in interviews and field work as my primary field work methods, in which I also teach. Furthermore, I possess a comprehensive knowledge within theory of science, social constructivism, historical source criticism and diaspora theory. These are all knowledge fields in which I teach and supervise.

Keywords

  • Sociology and Social Conditions
  • History
  • Sociology
  • Anthropology
  • radicalization
  • Migration
  • Diaspora
  • Qualitative Methods