Project Details

Description

Forskningsprojektet - som er et samarbejde mellem AAU og Ilimatusarfik - ønsker at kortlægge adjunktpæ-dagogikum-kursisternes forudsætninger, deres vilkår og muligheder for at udfolde deres pædagogiske poten-tialer i forskellige didaktiske designs, der tilgodeser væsentlige elementer i Problem Based Learning, herunder studenteraktivitet og interdisciplinaritet. Udfordringen er, at der blandt de studerende er en gennemførselspro-cent på kun omkring 50 på adjunktpædagogikum. Her søger vi et mere nuanceret billede af de vilkår og mulig-heder, der kan facilitere udvikling af en læringskultur, baseret på interdisciplinaritet og heterogenitet.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201601/12/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.