Project Details

Description

Den nødvendige omstilling til en lav-emissions fremtid forudsætter, at mindre affald går til forbrænding. Danmark er i den sammenhæng forpligtet til at leve op til genanvendelsesmålene som udpeget i henholdsvis det europæiske affaldsdirektiv og Danmarks egen ressourcestrategi. Dette forudsætter, at borgerne sorterer både mere og bedre og at affaldsselskaberne faciliterer dette. I relation hertil har
affaldsselskaberne meget klart udtrykt behov for at forstå borgerne bedre og særligt deres hverdag indenfor hjemmets vægge, hvor sortering finder sted. Med afsæt i en praksisteoretisk tilgang kombineret med perspektiver fra forbrugs- og
hverdagslivsstudier er projektets overordnede mål derfor at tilvejebringe en kvalitativ forståelse af den hverdag affaldssortering finder sted i.
Hermed vil projektet:
1) Kvalificere danske affaldsselskabers fremtidige indsats for at få borgerne til at sortere mere og bedre ved at belyse de træk ved den hjemlige kontekst, som enten understøtter eller blokerer herfor.
2) Bidrage til den internationale forskningslitteratur vedr. affaldssortering med en praksis- og kontekstorienteret tilgang til området, der markerer en udvidelse af fokus ift. tidligere forskning.

Projektet skal levere det nødvendige vidensfundament for, at affaldsselskaberne (virksomhedensmedlemmer) kan udvikle løsninger, som fungerer i den hverdag affaldssortering finder sted i. Denne viden skal medvirke til en udvikling af selskabernes nuværende tilgang, således at man ikke kun fokuserer på affaldspraksis isoleret. Herigennem vil projektet også udvikle en ny teoretisk
forståelsesramme for forskning vedr. affaldssortering.

PhD projektet er et erhvervs PhD projekt støttet af Innovationsfonden, pr nr. 8053-0021. Den PhD studerende er ansat i Dansk Affaldsforening.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201931/07/2022

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.