Project Details

Description

Gennem arkitektur-antropologisk feltarbejde vil projektet undersøge flg. spørgsmål:

1) Hvad betyder altaner for boliglivet, og hvordan og hvornår bruges altanen?

2) Hvordan drages grænserne mellem det offentlige og private på og omkring altaner og hvad betyder altanens udformning og placering i den forbindelse? Hvad betyder det for byrummet, at grænserne mellem offentligt og privat opløses, i takt med at flere altaner skyder frem på byens facader?

3) Hvordan indvirker altaner på det sociale liv – mellem naboer, i gården/fællesarealerne og på gaden/det offentlige rum?

Key findings

Resulateterne offentliggøres gennem film og artikler
Short titleAltanliv
StatusFinished
Effective start/end date07/06/201927/11/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.