Automatisk kvalitetsstyring for ortobilleder og digitale højdemodeller / Automatic quality control for orthoimages and digital elevation models

Project Details

Description

Fremstilling af digitale ortobilleder kræver digitale højdemodeller. Deres nøjagtighed har stor indflydelse på den geometriske nøjagtighed af ortobilleder. Kontrol af den geometriske nøjagtighed af både højdemodellen og ortobilledet skal helst gennemføres automatisk. Denne undersøgelse anvender eksisterende topografiske vektorkort og ortobilleder som referencemateriale og korrelation mellem korresponderende billedudsnit som metode. Ved kontrol af ortobilleder udtrækkes vejkryds fra vektorkortet og det korresponderende billedudsnit af et eksisterende ortobillede, som derefter korreleres med et billedudsnit fra det nye ortobillede. Nøjagtighedsmål afledes fra afvigelserne mellem korresponderende billedelementer. Fejlen i højdemodellen beregnes vha. automatisk parallaksemåling mellem to ortobilleder, som fremstilles fra et billedpar med 60% overlap. I korrelationsprocessen kan opstå grove fejl, som skal opdages og elimineres. Denne opgave kræver detaljerede undersøgelser af tærskelværdier for korrelationskoefficienten og andre parametre. Vha. de nye metoder og procedurer gennemføres tests med materiale fra praksis, og resultaterne analyseres mht. automatiseringsgrad og pålidelighed. Resultaterne vil blive publiceret i et internationalt tidsskrift. (Joachim Höhle, Marketa Potucková)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013