Bæredygtig Bundlinje

Project Details

Description


Bæredygtig Bundlinje giver 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden chancen for at få udviklet en grøn forretningsmodel, der kan forbedre energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinje. Virksomhederne tilbydes strukturerede forløb med potentialeanalyse, konsulentbistand og processtøtte, som munder ud i en grøn forretningsmodel. I Bæredygtig Bundlinje samarbejder kommuner, erhvervscentre og videnspartnere i form af to universiteter med virksomhederne.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201530/04/2019

Keywords

  • Cirkulær økonomi
  • SMV
  • Forretningsmodeller
  • miljøstrategi
  • Bæredygtig

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.