Bæredygtighed og arbejdsrelateret mistrivsel blandt eud-elever i første lærepladsforløb

Project Details

Description

Projektet er et to årigt forskningsprojekt med opstart 01.09.2023, der indgår i CeFU’s samarbejde omkring ’Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU)’. Projektet er støttet med en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS).

Projektleder: Lektor Mette Lykke Nielsen
Deltagende forskere: Lektor Mette Pless og professor Niels Ulrik Sørensen

Flere undersøgelser peger på, at en bæredygtig udvikling og trivsel er to dagsordner der står højt på danske unges agenda. En bæredygtig udvikling fremhæves da også som en mulig ny grundfortælling for danske erhvervsuddannelser (herefter eud), der kan skærpe eud’s profil og tiltrække flere elever. Forventningen er, at et stærkere bæredygtighedsperspektiv i eud-uddannelsen kan bidrage til elevernes oplevelse af meningsfuldhed, samfundsengagement og motivation, og i forlængelse heraf, bedre trivsel. Sammenhængen mellem bæredygtighed og trivsel fremhæves samtidig både af UNESCO og OECD, som tematikker der er sammenhængende og helt centrale i deres aktuelle uddannelsesudspil.

Siden erhvervsskolereformen i 2015 har styrket trivsel blandt eud-elever har været på den politiske dagsorden. Trivslen blandt eud-elever er generelt høj, men samtidig er frafaldet på eud langt højere end på de øvrige ungdomsuddannelser, og det er velkendt, at eud-elever der mistrives, har større sandsynlighed for at afbryde deres uddannelse. Derfor kan det vække bekymring, at der er klare indikationer på, at unges lærepladsforløb ikke altid opleves som socialt bæredygtige, eks. i forbindelse med diskrimination, krænkelser og mobning, manglende omsorg for lærlinge, og høj arbejdsintensitet. Men forholdet mellem eud-elevers trivsel og bæredygtighed blandt eud-elever er underbelyst forskningsmæssigt. I nærværende forskningsprojekt spørger vi derfor:

Forskningsspørgsmål:
1) Hvilke forståelser eud-elever har af bæredygtighed, herunder særligt et bæredygtigt arbejdsliv?
2) Hvilke muligheder og barrierer oplever unge eud-elever for at omsætte bæredygtighed på deres oplæringsvirksomhed, herunder særligt et bæredygtigt arbejdsliv?
3) På hvilke måder kan bæredygtighedsperspektivet være et bidrag til lærlinges trivsel under første lærepladsforløb?

Vi har valgt lærlinges møde med første oplæringsvirksomhed som fokus, da mistrivsel og frafald fra eud særligt opstår i mødet med arbejdslivet. I lighed med Brundtlandrapporten defineres bæredygtighed som: ’en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare’ (FN & Mellemfolkeligt Samvirke, p.51, 1987). Det empiriske udgangspunkt for undersøgelsen er 30 kvalitative interviews med unge elever og lærlinge under 30 år, hvoraf 15 har oplevet forskellige grader af mistrivsel under første lærepladsforløb, mens de 15 andre har oplevet at trives i mødet med lærepladsen. Interviewene indhentes på tre forskellige erhvervsskoler, hvoraf to er tilknyttet erhvervsskolenetværket for FN’s verdensmål. Interviewene indhentes indenfor brancherne: Landbrug, skovbrug/ gartneri, og byggeri.

Kapacitetsopbygning og formidling
Projektet vil løbende sparre og udveksle viden med den øvrige forskergruppe i CEVEU. Udover national og international forskningsformidling, produceres podcasten ’Bæredygtigt lærlingeliv: Praksischok eller ønskejob?’ målrettet lærlinge-og elevansvarlige samt elever og fagprofessionelle på eud. Podcasten vil være offentlig og gratis tilgængelig.
Short titleBæredygtighed og mistrivsel blandt eud-elever
StatusActive
Effective start/end date01/09/202331/01/2024

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth