Bølgeenergimodellen ODIN / The Wave-Energy Model ODIN

    Project Details

    Description

    Opfinderen Frede Hansen har opfundet bølgeenergi modellen ODIN, der anvender point absorber princippet. Denne ide er videre udviklet og behandlet som tema på maskinretningen ved Aalborg Universitet i Esbjerg. Et sådant anlæg skal kunne operere og producere elektricitet under ekstreme vejrforhold med størst mulig effektivitet, hvilket stiller store krav til konstruktionen. Eksempelvis bliver bølgeenergi anlæg udsat for enorme kraft påvirkninger fra bølgerne og de mekaniske samt elektriske komponenter er placeret i et aggressivt korrosivt miljø. Der skal således konstrueres transmissioner, der overfører effekt mellem aksler og generatorer. Der skal konstrueres og/eller udvikles koblingssystemer, der klare de relativt store inerti belastninger i anlægget. Desuden skal der udvikles en el-kabel føringsmekanisme til sø-kabler. Endelig skal der udføres beregninger på skroget og indkapslingen af de bevægelige og elektriske dele. Projektet tænkes anvendt som et forskningsgrundlag for off-shore industri og bølgeenergi, idet der vil være mulighed for at foretage systematiske målinger på såvel meteorologiske forhold eksempelvis vindhastighed sat i relation til bølgehøjde/-længde såvel som faststofmekaniske og kemiske forhold som eksempelvis styrkemålinger og korrosionsbeskyttelse. I august 2000 blev forskningsområdet tildelt støtte fra Energistyrelse til opstilling af en forsøgsmodel skala forhold 1:10, det vil sige en flyder diameter på 1000mm, flyder højde på 600mm, en søjlediameter på 200mm og en søjlelængde (over havets overflade) på 4000mm. Modellen er så stor at der kan foretages styrkemålinger og dynamiske målinger. Denne skalamodel opbygges uden tandstænger, tandhjulsgearing og generatorer - kun selve føringssystemet indbygges. En bremsemekanisme indbygges til at stoppe modellens bevægelse ved måling, eftersyn eller andet. Der konstrueres et ophæng med tilhørende måleanordning, således at der kan måles kræfter, bevægelser og effekt. Modellen konstrueres på en sådan måde at der senere kan indbygges yderligere udstyr og aggregater til eksempelvis kalibrering. Der foretages kraftmålinger (vandret kraft), flytningsmålinger (heave) samt effektmålinger. Ligeledes foretages der forsøg til vurdering af betydningen af flyderens form og masse, styrkemålinger (strain gauge) på flyder samt styrkemålinger (strain gauge) på søjlen. Forsøgsmodellen opstilles ved forsøgsområdet for bølgeenergianlæg ved Nissum Bredning. Der rapporteres til Energistyrelsen og projektet løber over en periode fra 1 august 2000 til 1 august 2002. (Anders S. Kristensen; Frede Hansen, Ringkøbing)
    StatusFinished
    Effective start/end date01/08/200001/08/2002