Behov for dampspærrer i lofter

Project Details

Description

Projektets formål er at afklare, hvornår der er behov for en dampspærremembran i lofter isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner, med henblik på at nuancere de retningslinjer, der i dag gives på området.
I dag lyder anbefalingen, at hvis der er mere end 150 mm isolering i loftskonstruktionen, skal der etableres dampspærre. Etablering af en tæt dampspærre kan imidlertid være vanskelig, derfor diskuteres det ofte om kravet ikke kan fraviges i nogle tilfælde.

Spørgsmålet er især aktuelt, hvor der ønskes en betydelig loftsisolering i forbindelse med efterisolering ved energirenovering af bygninger, hvor der kan være uklarhed om den eksisterende loftkonstruktions luft- og diffusionstæthed, men kan også være aktuelt for konstruktioner i nye bygninger.

Hvis der er tilfælde, hvor en traditionel dampspærre kan erstattes af andre løsninger, der er enklere at udføre og ligeså fugtsikre, bliver det mere rentabelt og attraktivt at lave energiforbedringer til gavn for både den enkelte bygningsejer, samfundsøkonomien og miljøet.

Behovet for dampspærre ønskes undersøgt både som funktion af isoleringsmaterialets isoleringsevne (λ-værdi og tykkelse), isoleringsmaterialets hygroskopiske egenskaber og tætheden af loftsbeklædningen.

Forskningen gennemføres som en kombination af systematisk erfaringsopsamling fra praksis, simuleringer og analyser samt prøvning i laboratorium. På denne måde sikres, at både teori og praksis inddrages i undersøgelsen, så det vil kunne vurderes, hvor følsomme forskellige løsninger vil være overfor tolerancer, materialevariationer, udførelsesfejl mv.

Målgruppen for projektets resultater er især projekterende, udførende og producenter i byggeriet. Andre af byggeriets parter vil også kunne bruge resultaterne for at til at træffe et fugtsikkert valg af efterisoleringsløsning uden at disse bliver unødigt dyre.

Forskningsprojektet gennemføres af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, VarmeIsoleringsForeningen, Dansk Byggeri og Byggeskadefonden.

Key findings

Projektets resultater viser at man godt kan efterisolere en loftskonstruktion uden at etablere ny dampspærre – forudsat at en række forhold er gældende, herunder at loftkonstruktionen er lufttæt og at ventilationsforhold i tagrummet er gode og der ikke ændres på dette ved efterisolering. Hvis disse forhold er til stede og der ikke kan konstateres tegn på opfugtning/skimmelvækst inden efterisolering, vil efterisolering med diffusionsåben og fleksibel isolering i sig selv ikke kunne forringe fugtforhold i et tagrum.

Denne konklusion kan spare byggeriet for mange penge og muliggøre flere energirenoveringer. Lufttætheden af konstruktionerne er dog afgørende, både i forhold til konstruktionernes holdbarhed, energibesparelser og godt indeklima.
Short titleDaLo
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201531/05/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.