Byøkologisk Velfærdsudvikling

Project Details

Description

Sammenhængen mellem bymiljø, livsstil og ressourcekredsløb står centralt i forskningssamarbejdet. Programmets formål er at levere en overordnet teori om sammenhængen mellem byens mentale, materielle og sociale strukturer. Desuden er det målet at udvikle et GIS-koncept for grønne velfærdsregnskaber med tilhørende bymiljøatlas. Forskningssamarbejdet udmøntes i tre emneområder: * Arkitektur og livsdomæner: Formålet inden for dette emneområde er at kortlægge og teoretisk begrunde sammenhænge mellem på den ene side forskellige livsstile og deres domæner og på den anden side byens strukturer, arkitektur og de dertil knyttede kulturelle arenaer. (Hans Kiib; Claus Bech-Danielsen, SBI) * Livsstil og miljøadfærd: Formålet er her teoretisk og empirisk at afdække forholdet mellem det lokale ressourceforbrug i byens forskellige bebyggelsestyper og de fremherskende livsstile her. (Mary-Ann Knudstrup; Ole Michael Jensen, SBI) * Bystruktur og bymiljø: Formålet er at belyse sammenhænge mellem byens fysiske og funktionelle struktur på den ene side og på den anden byens ressourceforbrug og bymiljø. (Gitte Marling) Byøkologisk velfærdsudvikling er et femårigt forskningsprogram, som omfatter et integreret projektsamarbejde mellem AAU, Statens Byggeforsknings Institut (SBI) og Dansk Byplanlaboratorium (DB).
StatusFinished
Effective start/end date31/12/199831/12/2004

Funding

  • <ingen navn>

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.