Project Details

Description

Byggeriet bidrager betydeligt til den globale udledning af drivhusgasser og i forsøget på at reducere samfundets klimaaftryk bliver bæredygtighed i byggeriet et stadig mere centralt begreb. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har i den forbindelse inviteret Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) til at etablere et større vidensgrundlag for danske bygningers klimapåvirkninger, som vil kunne benyttes til udvikling af referenceværdier for bygninger.
”Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger” indebærer vurdering af det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark. Bygningscasene omfatter byggerier der varierer i bygningstype, energiklasse, materialevalg m.v., således datagrundlaget for vurderingen repræsenterer et bredt udvalg af byggerier i Danmark. LCA bliver i projektet anvendt som et centralt værktøj til at vurdere bygningernes klimapåvirkning, som følge af fremstilling og bortskaffelse af byggematerialer samt energiforbrug i driftsfasen. På baggrund af resultaterne for bygningscasenes klimapåvirkning udvikles referenceværdier for bygningers klimaaftryk, som kan bruges som pejlemærker for fremtidige byggerier.
Rapporten er inden publicering blevet fagfællebedømt af Professor mso Morten Birkved fra Syddansk Universitet.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201931/12/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.