Master of Science (MSc) in Information Technology (Sustainable IT Development).

Description

Kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling bygger videre på og supplerer de kundskaber og færdigheder, som den studerende har opnået i løbet af den forudgående bacheloruddan-nelse. Formålet med kandidatuddannelsen er, at den studerende skal opnå kompetence til at forestå it-design, konstruktion og implementeringsprocesser inden for uddannelse, sund-hed, miljø og digital forvaltning i en udviklingskontekst og fungere som bindeled mellem brugere og systemadministratorer/softwareingeniører. Den studerende skal opnå beherskel-se af de teoretiske, metodiske og praktiske aspekter af it-design samt konstruktions- og implementeringsprocesser. Den studerende skal kunne udforske nye redskaber og teknolo-gier og være i stand til at tilpasse disse, så de kan imødekomme det konkrete projekts ellers den konkrete organisations behov.
StatusFinished
Effective start/end date14/04/200629/12/2008

Funding

  • <ingen navn>

Keywords

  • sustainable it-development, ICT for Development,