CAVI: Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler

Project Details

Description

Formålet med projektet er at skabe grundlag for en mere effektiv arbejdsmiljøindsats på samfunds- og virksomhedsniveau. Det sker gennem udvikling af forskningsbaseret viden om, hvordan samfundsmæssige virkemidler i arbejdsmiljøet omsættes til forandringer i virksomhederne, som kan føre til et bedre arbejdsmiljø. Virkemiddelforskning på arbejdsmiljøområdet har hidtil været spredt og præget af metodiske vanskeligheder. Projektets ambition er at skabe et forskningsmæssigt gennembrud i vurdering af forskelligartede virkemidler på arbejdsmiljøområdet.

Med henblik på at løse denne opgave har de involverede institutioner dannet forskningscenteret CAVI, som står for gennemførelsen af projektet. Det vil blive organiseret med et teoretisk analytisk fællesprojekt og fire delprojekter. Projektet er designet som et mixed methods projekt baseret på en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Som grundlag for hele projektet dannes i tilknytningen til overvågningen en virksomhedskohorte med ca. 1.000 virksomheder, hvorfra der udtrækkes ca. 15.000 medarbejdere. Der udsendes spørgeskemaer til virksomhederne (VOV) og spørgeskemaer til medarbejderne (NAK) to gange i løbet af projektperioden. Disse kvantitative data analyseres for sammenhængen mellem virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og medarbejdernes arbejdsmiljø/helbred. Kohorten anvendes desuden som grundlag for strategisk udvælgelse af virksomheder til kvalitative studier af henholdsvis maximum variation cases samt som referencegruppe for paradigmatiske cases.

Der gennemføres tre kvalitative delprojekter, som undersøger, hvorledes samfundsmæssige virkemidler omsættes til arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne. Formålet med delprojekterne er at finde frem til de mekanismer i virksomhederne, som fører til forbedringer af arbejdsmiljø og helbred. Mekanismer er de fortolkninger, der sker i virksomheden af virkemidlet, de formelle og uformelle strukturer virkemidlet indplaceres i, og de formelle og uformelle relationer virkemidlet fungerer igennem.

Det største delprojekt, som alle institutioner deltager i, undersøger hvordan reformen af arbejdsmiljøorganisationen som virkemiddel fungerer i virksomhederne med fokus på de muligheder reformen giver for nye organiseringer af arbejdsmiljøorganisationen og integration af arbejdsmiljø i ledelsen. De to andre delprojekter er eksempler på incitamentbaserede virkemidler, som i stigende grad anvendes på både samfunds- og virksomhedsniveau. Det første med fokus på, hvorledes certificeret arbejdsmiljøledelse kan anvendes til at håndtere psykosocialt arbejdsmiljø specielt i den offentlige sektor og det sidste, hvordan netværk med økonomisk støtte kan anvendes til at udvikle effektive arbejdsmiljøindsatser i små virksomheder.

Resultaterne fra alle delprojekter analyseres på tværs med henblik på at identificere de mekanismer, som i forskellige kontekster kan omsætte samfundsmæssige virkemidler til effektive forbedringer af arbejdsmiljøet i virksomhederne. Derved bliver der mulighed for at finde frem til de konfigurationer af samfundsmæssige virkemidler og virksomhedsmæssige mekanismer, som kan føre til et bedre arbejdsmiljø.
Short titleCAVI
AcronymCAVI
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201131/05/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.