Project Details

Description

I dette projektbidrag udvikles potentialerne i netværksbaserede forretningsmodeller designet til at imødegå det dødvande som iagttages når energi- og ressourcesystemer skal skaleres fra demonstrationsprojektniveau til udrullede og kommercielt levedygtige løsninger.

Udfordringerne ses på tværs af energisystemtransitionen uagtet om der er tale om produktion, distribution og forbrug af energi gennem Power-to-X processer, gasproduktion, distribution og anvendelse gennem biomasseforgasningsprocesser og selvfølgelig CO2 fangst, brug og lagring (CCUS). En række fællestræk knytter sig til udfordringerne:Teknologien er bevist i adskillige idriftsatte demonstrationsprojekter.

Videnskaben bag teknologierne er velfunderet, og de ingeniørmæssige aspekter ved at bygge og bruge teknologierne er overvejende uproblematiske.

Systemskalering forudsætter involvering fra flere interessenter

Skaleringen sker ikke eller sker i et meget langsomt tempo.

I projektet vil vi gennem forretningsmodel og business case udvikling dels synliggøre CCUS skaleringsudfordringer og dels anvise måder hvorpå udfordringerne kan imødegås gennem netværks- og værdikædebaseret forretningsudvikling af økosystemer. Udbyttet er anvisninger til en hands-on tilgang til skalering målrettet økosystemets interessenter herunder især de virksomheder som antages at skulle indgå i og drive skaleringen.

Opmærksomheden på manglen på skalering finder i dag flere forklaringer som undersøges og inddrages i forretningsudviklingsprocessen:

Regulering og lovgivningsmæssige rammer, herunder en utilstrækkelig Implementering af ​​principperne om, at forureneren betaler, der reducerer værdien af tilbud om løsninger til fangst og håndtering af CO2.

Investeringsudfordringer: Teknologier til fangst, distribution og håndtering af kuldioxid forudsætter investeringer. Nogle investeringer betragtes som proprietære energiteknologiinvesteringer, der forstås af enkeltorganisationer her især punktkildeudledere. Andre investeringer i systemet har i højere grad karakter af forsyningsnet-investeringer der i Danmark typisk foretages af offentligt ejede, kontrollerede eller regulerede aktører. Herudover indgår i investeringsudfordringerne også, at efterspørgselsrisiko og meget lange afskrivningsperioder vanskeliggør udvikling af konventionelle, robuste investeringscases.

Endelig udgør koordineringskompleksiteten i skaleringen en væsentlig udfordring. Fordelen i skalering opnås kun gennem en samtidig skalering af løsninger til fangst, distribution, brug og lagring af CO2, der ejes og drives af økonomisk uafhængige interessenter, der er gensidigt afhængige af at de øvrige interessenter yder deres bidrag til systemskaleringen. Udforingen heri er åbenlys idet interessenterne har betydelige forskelle i ejerskab, formål, samarbejdserfaringer, forretningspraksis og en række andre faktorer der har betydning for deres samtidige medvirken i en skaleringsindsats.

Vi vil i forretningsmodel og business case udviklingen tage højde for både regulerings-, investerings- og koordineringsudfordringer gennem anvendelse af principperne for netværksbaserede forretningsmodeller

Økosystemdesign. Vi tager her afsæt i, at individuelle interessenter, der bidrager til et nyt energiøkosystem inden for grænserne af deres egen forretningsmodel, vil møde for store usikkerheder til at de kan opstille levedygtige business cases. Usikkerheden opstår især pga. afhængigheden af andre interessenters skaleringsaktiviteter. Den usikkerhed imødegår vi med netværksbaserede forretningsmodeller, hvori flere interessenter i fællesskab udnytter en kommercielt levedygtig mulighed gennem multilaterale og gensidigt forpligtende partnerskaber.

Herigennem vil vi udvikle og præsentere business cases for CCU- skalering, der overvejende bygger på virksomhedsdrevet forretningsudvikling og investering med en reduceret afhængighed af store, offentlige anlægsinvesteringer.

I business case udviklingen indgår ud over økonomiske og finansielle estimater en række overvejelser og anvisninger vedr. organisering, ejerskab, governance- og aftaleprincipper, forudsætninger for strategisk modenhed og incentivering i gensidigt forpligtende netværk.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202302/12/2024