Computer-aided Music Analysis

    Project Details

    Description

    Projektet sætter fokus på computerens anvendelighed i forhold til musikanalyse og har til formål at skabe et overblik over, hvad der foregår på dette felt. Musikanalyse kan generelt beskrives som en toleddet proces, der går ud på (1) at registrere udvalgte elementer i den musikalske substans og (2) på baggrund heraf foretage en tolkning af det registrerede. Medens musikkens fortolkning nødvendigvis i vidt omfang må være et menneskeligt anliggende, er det umiddelbart nærliggende at lade en computer overtage det til tider besværlige registreringsarbejde, der endvidere er behæftet med en ikke ubetydelig fejlrisiko. Forskningen på området har imidlertid vist, at det er en meget kompliceret opgave at formalisere analysearbejdet, og der synes stadig lang vej igen, indtil egentlige tilfredstillende resultater er opnået. I mellemtiden er det værd at se nærmere på en række foreløbig lovende tiltag, der i de senere år har fundet sted internationalt. Nærværende projekt omfatter således en kortlægning dels af forskningen på området, dels af eksisterende computerprogrammel og endelig en undersøgelse af den computer-baserede musikanalyses status blandt landets højere musikalske musikinstitutioner. Undersøgelsen tænkes endvidere i samspil med en grundlæggende overvejelse af hvilke behov, der særligt knytter sig hertil og dermed hvilke faglige og pædagogiske krav, man rettelig bør stille til musikanalytisk orienteret computer-software.
    StatusFinished
    Effective start/end date19/05/200331/01/2005