Project Details

Description

I dagens Danmark anholdes, sigtes og fængsles flere ofre for menneskehandel til prostitution end bagmænd. De menneskehandlede ofre bliver på grund af deres status som tredjelandsborgere, og dermed illegale migranter, anholdt af politiet på for eksempel bordeller, på gaden eller ved udrejse/indrejse i lufthavnen. Retsligt sigtes de typisk for dokumentfalsk, besiddelse af falske papirer, ulovligt ophold og ulovligt arbejde. Projekt CRIVIC (Criminalized Victims) handler om menneskehandlede kvinders møde med de danske myndigheder, og den betydning en status som ”offer for menneskehandel” har for ofrenes muligheder og hverdagsliv i Danmark. Projektet søger en forståelse for, hvordan irregulære sex arbejdere med en status som potentielt menneskehandlede formår at leve et liv i Danmark uden for systemet, dvs. uden kontakt til de sociale myndigheder, sundhedsvæsenet, integrationsmyndigheder m.m. Hvad gør kvinderne, når de har brug for social- eller lægefaglig hjælp i hverdagen? Hvad gør de, når de har behov for hjælp og støtte i forhold til daglige praktiske udfordringer, og hvad gør de i situationer, hvor de sidder i fængsel på baggrund af en strafferetslig sigtelse?

Projektet anlægger dels et kriminologisk perspektiv og dels et socialt arbejdes perspektiv i forhold til at afdække det komplekse paradoks om, at der anholdes, sigtes og fængsles flere ofre for menneskehandel end bagmænd. I et kriminologisk perspektiv undersøger Annick Prieur de særlige kontrolmæssige og retslige udfordringer som er tilknyttet til feltet af menneskehandlede kvinder i prostitution. Dette omfatter et studie af strafferetsager imod bagmænd samt sager, hvor kvinder stilles for retten for brud af andre love (knyttet til manglende opholds- og arbejdstilladelser, skatteforhold m.m.), suppleret med interviews med efterforskere og eventuelt andre implicerede. I et socialt arbejdes perspektiv laver Mette Rømer feltarbejde og interviews blandt potentielt menneskehandlede kvinder i gadeprostitutionen og på bordeller. Dette med henblik på dels at bidrage til forståelse af kvinders hverdagsliv og deres møde med det de danske myndigheder, men ligeledes for at afdække det sociale arbejdes betydning og organisering i forhold til bekæmpe menneskehandel i Danmark.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201630/09/2019

Collaborative partners

  • Rådet for Offerfonden (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.