Project Details

Description

Center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB) er et partnerskabsprojekt mellem Silkeborg, Holstebro, Vesthimmerland og Herning kommune og to institutter på Aalborg Universitet (Institut for politik og samfund samt Institut for sociologi og socialt arbejde). CUBB etableres ikke som et fysisk center, men skabes i samarbejdet mellem kommunale jobcentre og universitetet. CUBB forventes over tid at inddrage flere kommuner i arbejdet.

CUBB skal bidrage til omstilling af de offentlige beskæftigelsesindsatser, hvor, borgeren i langt højere grad end i dag inddrages og gives ansvar for og ejerskab til at mestre eget liv og dermed forbedre sine beskæftigelseschancer. Denne omstilling skal ske i tæt samarbejde mellem forskning og praksis og gennem vidensmobilisering.

De fire partnerkommuner er klar til at forpligte sig både politisk og organisatorisk til at lave en sådan udvidet borgerinddragelse med de politiske og organisatoriske forandringer, det indebærer på alle niveauer. En sådan nytænkning af indsatserne indebærer også, at stat/kommune, private virksomheder og civilsamfund skal arbejde endnu bedre sammen om at løse den store opgave, det er at inkludere udsatte voksne i meningsfulde fælleskaber. CUBB tilbyder på den vis nye måder at udvikle et vidensgrundlag for forandring i praksis. Ambitionen er, at CUBB skal udvikle modeller herfor, som kan udbredes til øvrige kommuner.

Målgruppen er udsatte borgere, der har svært ved at komme i job eller uddannelse og som ofte har flere typer af problemer ud over ledighed. Der vil i CUBB være et særligt fokus på aktivitetsparate borgere, som skal gives forbedrede beskæftigelseschancer og en øget grad af arbejdsmarkedsdeltagelse. Arbejdet evalueres af Væksthusets Forskningscenter.

CUBB er finansieret af partnerne og Den A. P. Møllerske støttefond med et samlet budget på ca. 23 millioner.
Short titleCUBB
AcronymCUBB
StatusActive
Effective start/end date01/01/202001/07/2024

Collaborative partners

  • Holstebro Kommune
  • Herning Kommune
  • Vesthimmerlands Kommune
  • Silkeborg Kommune

Funding

  • Aalborg University: DKK125,000.00
  • Carlsbergfondet: DKK60,000.00
  • Mariagerfjord Kommune: DKK1,000,000.00
  • Frederiksberg Kommune: DKK101,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.