Deltager i referansegruppen til prosjektet: Bruk av sang og musikk som en integrert del av et aktivt omsorgsarbeid ved dagsenter, institusjoner og bofellesskap for demente i Sandefjord kommune

Project Details

Description

Utviklingssenteret har fått midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre prosjekt om musikk i omsorg. Prosjektet har oppstart 1.1.2012, og vil vare ut året. Prosjektet vil omfatte to områder av det kommunale tilbudet til personer med demens; dagsentertilbudet ”Møteplassen” for yngre personer med demens, og institusjonstjenesten som består av kommunens sykehjem og bofellesskap for demente. Prosjektet vil således bestå av to delprosjekter. Begge delprosjektene tar utgangspunkt i Omsorgsplan 2015 strategi Aktiv omsorg, og i tillegg Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging og Kapasitetsvekst og kompetanseheving. Etter føringer fra Helsedirektoratet skal prosjektet munne ut i publisering av materiale (metodebeskrivelse, brosjyre, kursmanual eller lignende) til en planlagt idébank for Aktiv omsorg, som skal ligge på direktoratets hjemmesider. Begge delprosjektene ledes av musikkterapeut Kristi Stedje, i samarbeid med avdelingene, ansatte, brukere og pårørende (se avsnittet organisering).
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201131/12/2012