Project Details

Description

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet

Layman's description

I dette forsknings- og udviklingsprojekt sætter vi fokus på unge, der flytter hjemmefra. Vi vil på nært hold følge 36 unge og deres forældre i det første år, efter de unge er flyttet hjemmefra, og kortlægge, hvad der kendetegner gode og dårlige overgange. Sammen med en række uddannelser, foreninger mv. vil vi også involvere udvalgte unge fra projektet til at designe og udvikle redskaber, der kan understøtte gode overgange. Projektet vil således både have en forskningsdel, der skal undersøge unges overgange fra hjemme- til udeboende, og en udviklingsdel, der skal understøtte gode overgange. I tillæg etableres en designdel, med et særligt fokus på teknologistøttede designs, der understøtter de to øvrige dele og sikrer, at projektet udmøntes i redskaber og vidensformater, som er relevante og brugbare for de unge og deres forældre samt for uddannelser, foreninger osv., som danner ramme om ungdomslivet.

Projektet laves i et partnerskab mellem Center for Ungdomsforskning og Forskningscenter for Video ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

Projektet er realisereret vha. en donation på 3,8 mio. kr. fra Nordeafonden.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201730/09/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.