Project Details

Description

Projektet handler om at kortlægge erfaringer vedr. virtuelle besøg med henblik på at identificere styrker og svagheder samt udvikle principper for det virtuelle rollemodelbesøg som del af STEM formidling.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/202131/10/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.