Didaktiske udfordringer i selvforvaltede læringsrum

Project Details

Description

Projektet ”Didaktiske udfordringer i selvforvaltede læringsrum” under nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen har til formål at udvikle ny viden om selvforvaltede læringsrum, som både studieaktivitetsmodellen og de forskellige problembaserede pædagogikker inden for professionsuddannelserne betoner. Projektet vil således fokusere på typer af læringsrum, som har en høj grad af selvforvaltning, og hvor moderne undervisningsteknologier skaber dynamik i tid og rum. Tidligere udviklingsarbejder med studieaktivitetsmodellen har tematiseret dilemmaer mellem graden af underviserstyring og studerendes selvforvaltning samt mellem uddannelsens krav og de studerendes forventninger. Selvom sådanne dilemmaer er et grundvilkår i de problembaserede læringsmiljøer, er der behov for yderligere viden om, hvordan de udfolder sig i professionsuddannelsernes praksis, og hvilke didaktiske udfordringer, de skaber inden for disse miljøer. Med udgangspunkt i uddannelsessociologiske teorier vil projektet belyse og begrebsliggøre forskellige former for strukturering af selvforvaltede læringsrum, hvordan studerende med forskellige baggrunde (kapitaltyper) møder uddannelsens krav inden for disse, og hvordan underviserne håndterer de hermed forbundne didaktiske udfordringer.

Layman's description

Projektet går ud på at undersøge, hvorledes studerende på udvalgte professionsbacheloruddannelser håndterer udfordringer forbundet med selvforvaltning inden for studieaktivitetsmodellen og det problemorienterede projektarbejde.

Key findings

Første delresultater forventes at foreligge medio 2017
Short titleStudieaktivitetsmodellen
StatusFinished
Effective start/end date07/03/201631/12/2017