Project Details

Description

Digitale platforme til udveksling af viden og informationer på tværs af fag, professioner, virksomheder, institutioner, kunder borgere m.fl. er allerede implementeret i mange sektorer med den intention at fremme både produktivitet og kvalitet. Digitale platforme kendes i særdeleshed fra offentlig administration, sundhedssektoren og byggeriet, der alle er sektorer kendetegnet ved en høj grad af viden- og informationsdeling på tværs af mange forskellige fag og professioner og hvor kvaliteten af ydelser produkter og services er afhængig af denne deling.

I byggeriet er BIM (Building Information Modeling) og VDC (Virtual Design and Construction) digitale platforme, hvor byggeriet designes, planlægges og ’bygges’ virtuelt før opstart på byggepladsen. Derved forskydes udgangspunktet for koordinering, planlægning og samarbejde mellem bygherre, rådgivere og udførende fra den fysiske bygning til den virtuelle bygning i byggeprojektet. Forskydningen påvirker praksis i det traditionelle byggefaglige miljø, men også på tværs af byggefagligheder og IT fagligheder, da IT fagligheder spiller en stigende rolle i byggeprocessen.
Erfaringer fra international forskning inden for ledelse af byggeri peger på, at det psykiske arbejdsmiljø sættes under pres, når nye digitale infrastrukturer implementeres i byggeprojekter i form af BIM, VDC og fælles webløsninger. Presset er foranlediget af ændrede ledelses- og kontrolformer, modsætningsfyldte krav i arbejdet, forskydninger i vurdering af ”hvad et godt stykke arbejde er” og nye former for konflikter. Der er derfor behov for at adressere betydningen for det psykiske arbejdsmiljø og måder at forebygge problemerne fra et arbejdsmiljøperspektiv. Psykisk arbejdsmiljø hænger tæt sammen med ledelse og koordinering af kerneydelser i og på tværs af professioner og fag i hele byggeprojektet. Projektets formål er derfor sammen med brugere af digitale platforme i byggeprojekter at undersøge sammenhænge mellem digitale platforme og psykiske arbejdsmiljøproblemer og afdække løsningsmuligheder, der kan forebygge problemerne ved at påvirke både design og anvendelse af digitale platforme.

Undersøgelsen gennemføres med etnografiske metoder i 4 byggeprojekter. Feltarbejde består af:
1. Afdækning af arbejdspraksis i byggeprojektet, når arbejdet medieres digitalt ved anvendelse af digitale platforme på tværs af fag og professioner.
2. Brugerinvolvering til design af digitale platforme i byggeprojektet.
3. Analyse og udarbejdelse af guidelines, der kan forbygge psykiske arbejdsmiljøproblemer gennem påvirkning af både design og anvendelse af digitale platforme i byggeriet.

Projektet vil producere ny viden om sammenhænge mellem digitale platforme og psykiske arbejdsmiljøproblemer samt forebyggelsesmetoder, der relater sig til en tidlig påvirkning af både design og implementeringsprocesser af digitale platforme. Projektets resultater kan derfor bidrage til forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer hos brugere af digitale platforme.

StatusFinished
Effective start/end date01/02/201931/12/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.