Project Details

Description

I projektet vii DynElectro i samarbejde med Hybrid Greentech, Centrica, DTU og MU Energiteknik, udvikle en patenterbar styringsmetode til højtemperaturelektrolyse der kan hjælpe teknologien hen mod de større markeder ved at muliggøre et salg af frekvensreguleringsreserve til el-nettet, reduceret behov for gasrens og termisk styring, samt øget levetid. Styringsmetoden går ud på at ændre strømretningen, og derved stakspændingen, med meget korte tidsintervaller imens at stakken kører med en konstant (DC) strøm. Det forventes at den hurtige vekselspænding (AC) overlejret pa en DC spænding vii resultere I forringet levetid, grundet mindre varmegradienter, færre termomekaniske spændinger, rensning for urenheder og/eller en mere jævn strømfordeling.
Projektets aktiviteter indebærer:
a)Foretage en demonstration af at styringsmetoden kan fjerne termomekaniske spændinger pa stakniveau og muliggøre salg af frekvensregulering.
b)Undersøge mulighederne for en kommerciel realisering af styringsmetoden.
c)Danne platform for større ansøgninger til videreudvikling af styringsformen.
d)Påbegynde patentering af styringsmetoden.
e)Projektets output vil være en rapport der beskriver effektelektronikken nødvendig for opskalering til MW, en rapport der beskriver den økonomiske gevinst, samt en rapport der påviser de førnævnte tekniske fordele ved styringsmetoden vha. en demonstrationstest af en 30-celle elektrolysestak.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201931/12/2019

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark
  • Hybrid Greentech ApS
  • Centrica PlC
  • DynElectro ApS

Funding

  • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) : DKK328,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.