Energy management in a "smart home" with integrated solar cells, electric vehicles and heat pumps - Energistyring i et ”smart home” med integrerede solceller, elbiler og varmepumper

Project Details

Description

Smart Homes (SH) can use a variety of renewable energy sources, including photovoltaic (PV) arrays, micro-wind turbine, Heat Pumps (HPs), and Plug-in Electric Vehicle (PEV) as an energy storage. Due to the integration of volatile renewable energy resources, stochastic PEVs mobility patterns, and random energy consumption in the buildings, uncertainties have become the major concerns for the operation of energy-efficient in the buildings. Thus, incorporating uncertainty into the scheduling process has the potential to improve energy efficiency. In this project, a novel stochastic model predictive controller (MPC) will be applied for a smart home with the integration of renewable energy resources, HPs, and PEVs. The main objective of this project is minimization of the daily electricity consumption cost by using flexible renewable resources in an efficient way, while also regarding the uncertainties.

Et smart hus (SH) kan have en lang række forskellige el-kilder, herunder solcelleanlæg (PV), mikro-vindmøller, varmepumper (HP) og plug-in-elbiler (PEV) som energilager. På grund af integrationen af svingende, vedvarende energikilder, elbilers stokastiske mobilitetsmønstre og bygningernes tilfældige energiforbrug, er uforudsigeligheder blevet de største bekymringer for driften af energieffektivitet i bygninger. Hvis disse usikkerheder derfor tages højde for ind i planlægningsprocessen, er der potentiale for at forbedre energieffektiviteten. I dette projekt anvendes en ny stokastisk Model Predictive Control (MPC) til en intelligent bygning med integreringen af vedvarende energikilder, HP'er og PEV'er. Hovedformålet med dette projekt er at minimere omkostningerne ved det daglige energiforbrug ved at anvende fleksible, vedvarende energikilder på en effektiv måde og samtidig tage højde for usikkerhederne.
StatusFinished
Effective start/end date05/02/201801/09/2020

Funding

  • ELFORSK: DKK1,700,000.00

Keywords

  • Smart home
  • Renewable energy sources
  • Solar
  • Plug-in electric vehicle
  • Heat pump
  • Energy management
  • Control

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.