Project Details

Description

Antallet af danske harer (Lepus europaeus) har været faldende gennem flere år. Vildtudbyttet af harer er faldet fra omkring 400.000 harer før 1960 til omkring 41.000 om året i dag, og et gennemsnitligt fald på 4% per år i de seneste 20 år. Selvom vildtudbyttet til en vis grad afhænger af jagttraditioner, viser udbyttet et tydeligt fald. Harer i Danmark er et yndet jagtobjekt og anvendes til konsum. Det formodes at årsagerne til harens tilbagegang i Danmark er ændringer i landbrugslandets dyrkningsformer og anvendelse af pesticider i agerlandet. Harer er valgt som fokusart i risikovurderingen i rapporten ”The Northern Zone in accordance with Regulation EC 1107/2009”. Harer lever i åbne landskaber og søger føde i agerlandet i markskel og på marker. Nyere undersøgelser af harer viser, at harer i dag ikke kun lever af vilde urter, men også en lang række markafgrøder som byg, majs, rødkløver og græs, og at de søger føde i sprøjtezoner, hvor de udsættes for oversprøjtning med pesticider. Harer kan derfor være særligt udsatte i forhold til pesticider, som de både kan optage gennem føden, men også gennem andre eksponeringsveje som indånding og dermal absorption. I projektet vil vi screene 100 harer for en lang række pesticider. Sundhedstilstanden og reproduktion vil blive undersøgt hos 400 harer. Projektet er et pilotprojekt og vil vurdere om der kan være sammenhæng mellem forekomst af pesticider og harernes helbredstilstand. Desuden vil der være fokus på, om der kan være andre eksponeringsveje end føden for pesticider til harer. Resultaterne af undersøgelsen vil også være vigtig i forhold til andet markvildt, som søger føde i markskel og småhabitater i agerlandet.
Short titlePulje til bekæmpelsesmiddelforskning, Miljøstyrelsen
StatusFinished
Effective start/end date01/08/202130/06/2024