Forskningsinformeret læringsmiljøudvikling

  Project Details

  Description

  Projektet ”Forskningsinformeret læringsmiljøudvikling” er baseret på et samarbejde mellem Fredericia Kommune og LSP. Projektets formål er at styrke inklusionen i kommunens fem skole- og dagtilbudsdistrikter, der i alt omfatter 15 skolematrikler og 30 børnehaver, og at øge børnenes læring, udvikling og trivsel.
  LSP indgår som forsknings- og udviklingspartner i projektet. Målet med forskningsdelen af projektet er at frembringe ny viden om, hvad det betyder for børns trivsel, læring og inklusion, at praktikere arbejder tæt sammen med forskere, og at der anvendes forskningsbaseret viden om, hvorvidt og hvordan målene nås. Forskningsprojektet vil specielt fokusere på betydningen af:
  •at kompetente pædagoger og lærere udøver deres profession i forhold til klare, fælles mål
  •at stærke, udviklingsorienterede børnehaver og skoler ledes med fokus på hhv. børnehavens-/skolens kerneopgaver
  •at børnehaver og skoler arbejder tæt sammen med uddannelsesforvaltning, de kommunale ressourcecentre, PPR og øvrige relevante fagområder.
  Forskningsdelen omfatter en kvantitativ og en kvalitativ del, samt pædagogiske interventioner i form af kapacitets- og kompetenceudvikling af ledelse i børnehave og skole, samt kommunale ressourcepersoner og konsulenter. Den kvantitative del består af tre kortlægninger (T1 – T3 ), som beskriver progressioner i og effekter af indsatser samt leverer profiler for den enkelte børnehave eller skole og klasse, som viser, hvor en målrettet indsats bør sættes ind. Den kvalitative del består af casestudier, hvis temaer identificeres på baggrund af T1.
  StatusCurtailed
  Effective start/end date01/01/201301/01/2015

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.