Project Details

Description

Forskningens mål med dette projekt er at evaluere behovet for køling i fremtidige danske boliger. Det er vigtigt at undersøge, hvorfor og under hvilke forhold spørgsmålet om behov af køling forekommer i boliger samt at diskutere konsekvenserne af disse forhold.

Undersøgelsen gennemføres ved brug af spørgeskemaer, målinger og termiske indeklimasimuleringer. Spørgeskemaerne skal samle erfaringer om indeklima fra beboere og driftsansvarlige. Projektet undersøger boliger opført i perioden fra år 2000 til år 2020. De indsamlede data bruges til at analysere kølebehovet i det eksisterende byggeri. Det er planlagt at undersøge:
• indetemperaturer i danske boliger under hensyntagen til niveau, variation og form
• karakteristika for boliger med høje og konstante temperaturer sammenlignet med boliger med lave /moderate temperaturer
• den potentielle indvirkning af beboeregenskaber (køn, livsstil og husholdningssammensætning) og termisk komfort på indetemperaturniveauer og variation.
Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Baggrund
For at imødekomme bygningsreglementets krav til energibehov anvendes der i forbindelse med både nybyg og renovering høj isolering og lufttæthed for at undgå varmetab gennem transmission og infiltration. Samtidigt har særligt nyere boligbyggeri store glasarealer. Kombinationen kan lede til overophedning af boliger, selv i køligere klimaer som i de nordiske lande. I boliger udrustet med varmepumper kan pumpernes evne til at køle udnyttes til at sænke temperaturen i perioder med høj varmebelastning indendørs. Omfanget af brug af varmepumper på denne måde er ligesom det generelle behov for køling i boliger i Danmark stadig ukendt.Høje indetemperaturer i boliger har en negativ indvirkning på sundhed, trivsel og produktivitet ved hjemmearbejde, som folk pga. nye muligheder for fjernarbejde gør mere og mere. Global opvarmning kan, hvis den ikke undgås, forventes at forværre problemerne i fremtiden. Derfor er det vigtigt at adressere risikoen for overophedning og høje indetemperaturer i beboelsesbygninger, og at der arbejdes for at sikre at fremtidige danske boliger udformes sådan, at de kan sikre nødvendige, tilfredsstillende termiske indeklimaer.
StatusActive
Effective start/end date01/03/202231/03/2024