Fra Pres til Ressource - Pårørendesamarbejde og psykisk arbejdsmiljø

Project Details

Description

Medarbejdere på plejecentre oplever, at pårørende til beboerne stiller krav til omsorg og pleje i større grad end tidligere. Pårørendes krav kan udgøre en belastning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, hvis medarbejderne ikke kan håndtere, at de pårørende stiller krav til plejecentret. I stedet for at opleve de pårørendes krav til beboernes omsorgs- og plejebehov som en belastningsfaktor i det psykiske arbejdsmiljø er det et sigte for projektet, at medarbejderne gennem kompetenceudvikling, udvikling af praksis for samarbejde social støtte skal kunne inddrage pårørendes engagement som en ressource i arbejdet.
Projektet udføres i på tre plejehjem i Københavns Kommune, i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen, AMU og Sundhedsakademiet i perioden 2010-2012.
Projektets metode er aktionsforskning med tilrettelæggelse af efteruddannelse med udgangspunkt i medarbejderutopier og handlingsforslag fra fremtidsværksteder.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.