Fugtsikker energirenovering af bevaringsværdige murede ydervægge

Project Details

Description

Projektets formål er dels at komplementere allerede igangværende projekter på indvendig efterisolering ved at fremskaffe det nødvendige, men endnu manglende erfaringsgrundlag med danske bevaringsværdige murede ydervægge, og dels samle erfaringerne fra de internationale og andre nationale projekter til en samlet viden, som gør det muligt at beskrive i bl.a. anvisninger og i branchevej-ledninger, hvordan bevaringsværdige murede ydervægge energirenoveres på en fugtteknisk forsvarlig måde.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Realdania.

Key findings

Ph.d. afhandlinger (Vasilis Soulios og Panagiota Pagoni)
StatusActive
Effective start/end date01/10/201730/06/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.