Fugtsikker energirenovering af bevaringsværdige murede ydervægge

Project Details

Description

Projektets formål er dels at komplementere igangværende projekter om indvendig efterisolering ved at fremskaffe det nødvendige, men endnu manglende erfaringsgrundlag med danske bevaringsværdige murede ydervægge, dels at samle internationale og nationale erfaringer på en form så det kan beskrives i bl.a. anvisninger og branchevejledninger, hvordan bevaringsværdige murede ydervægge energirenoveres på en fugtteknisk forsvarlig måde.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Realdania.

Key findings

Ph.d. afhandlinger (Vasilis Soulios og Panagiota Pagoni)
StatusActive
Effective start/end date01/10/201731/12/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.