Indvendig efterisolering – Folehaven

Project Details

Description

Demonstrationsprojekt, hvor der etableres indvendig efterisole-ring i 9 boliger i 3Bs boligafdeling Folehaven. Målsætning at opnå komfortforbedringer i boligernes indeklima samtidig med en væsentlig reduktion af varmeforbrug. Desuden at opsamle erfaring vedrørende byggeteknik samt isoleringsmetodens ro-busthed ift. brugeradfærd.
Short titleFolehaven
StatusActive
Effective start/end date01/01/2014 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.