Innovation Factory North

Project Details

Description

De oparbejdede erfaringer giver anledning til at dannelsen af en række grundhypoteser om hvordan der bedst skabes en varig kompetence i regionens små og mellemstore virksomheder til at skabe nye og innovative løsninger gennem anvendelse af Industri 4.0 teknologier. Hypoteserne er udviklet direkte baseret på tidligere projektanalyser og –resultater.

 Hypotese 1: Varige løsninger kræver læring om både teknologi og implementeringskompetence i kontekst. Vi har derfor brug for at skabe et økosystem for innovation, bestående af såvel teknologileverandører, teknologiaftagere, vidensinstitutioner og studerende

 Hypotese 2: Vi skal mødes fysisk og skabe nye løsninger sammen.

 Hypotese 3: Udviklingen af kompetencer til at skabe nye og innovative løsninger kræver en eksperimenterede og iterativ tilgang til læring

De tre grundhypoteser er fundament for den måde hvorpå Innovation Factory North skal opbygges, drives, og skabe effekt. Ambitionen for Innovation Factory North er således at etablere et stærkt regionalt økosystem af brugere, udviklere, undervisere og forskere af/i Industry 4.0, der vil skabe nye innovative løsninger. Dette vil vi gøre ved at skabe en regional hub for innovation, undervisning og forskning i Industri 4.0. Denne hub skal:
 Støtte regionens produktionsvirksomheder i at forstå og indføre Industri 4.0 teknologier samt anvende dem til at skabe innovative løsninger
 Støtte eksisterende såvel som nye opstartsvirksomheder i at udvikle nye Industry 4.0 teknologier.
 Støtte eksisterende industri 4.0 undervisnings- og forskningsmiljøer (UCN, AAU)

Med udgangspunkt i hypotese 1 vil vi således etablere et miljø, der skaber grundlag for samarbejde mellem teknologileverandører, teknologiaftagere, vidensinstitutioner og studerende. Samarbejdet vil blive drevet igennem en række konkrete innovationssamarbejder, der samler virksomheder på tværs indenfor en række temaer (f.eks. kollaborative robotter, IIoT, i4.0 komptenceudvikling, Digital Tvilling etc.). Alle innovationssamarbejder vil have som sigte at skabe nye innovative løsninger for de deltagende virksomheder. Alle innovationssamarbejder vil involvere mindst 2 virksomheder og 1 vidensinstitution.
Med udgangspunkt i hypotese 2 vil Innovation Factory North være et fysisk samlingspunkt, hvor deltagerne kan anvende og udvikle i4.0 teknologier til at arbejde sammen om konkrete løsninger. Vi mener at dette fysiske format vil øge ikke blot kvaliteten af den løsning der arbejdes med, men også potentialet for at realisere de skabte prototyper i form af nye kommercielle løsninger. Derved øges antallet af innovative SMVer i regionen.
Med udgang i hypotese 3 vil vi strukturere eksperimenterende innovationssamarbejder henover en række iterationer. Hver iteration vil skabe større kendskab til teknologier og deres potentiale. Det vil give de deltagende virksomheder mulighed for løbende at skabe nye muligheder i takt med at deres i4.0 modenhed stiger.
Innovation Factory North vil som projekt dermed matche særdeles godt med adskillige af de bærende principper bag region Nordjyllands Regionale Vækst og –Udviklingsstrategi (2015-2018). Her er det beskrevet at Åbenhed, Samarbejde, og Nytænkning er blandt de unikke karakteristika for Region Nordjylland, som vi skal bygge videre på og styrke yderligere. Regionens strategi om et sammenhængende Nordjylland kan ligeledes genfindes i tankerne om at skabe et sammenhængende økosystem for i4.0 baseret innovation, som kommer regionens erhvervsliv til gavn på tværs af industrier og geografi.
AcronymIFN
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2022

Funding

  • Erhvervsstyrelsen: DKK18,198,550.00

Keywords

  • Innovation
  • Industry 4.0
  • Digtitalization

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.