Innovationsnetværk for Miljøteknologi - Inno-MT,FI

Project Details

Description

Projektet har til formål at udvikle og teste en mindre prototype af en såkaldt multicyklon med henblik på partikelrensning af støv fra industrimiljøer. En multicyklon defineres i dette tilfælde som en større cyklon serieforbundet med en eller flere mindre cykloner.
I dag benyttes typisk posefiltersystemer i fx træ- og møbelindustrien til reduktion af den partikulære luftforurening. De eksisterende løsninger virker, men der opstår ofte problemer med tilstoppede filtre, hvilket fører til nedetid og produktionsforsinkelse og til omkostningstunge udskiftninger af filtre. Der vil i projektet blive fremstillet en multicyklonprototype bestående af en række specialdesignede 3D-printede cykloner i forskellige størrelser til at tilbageholde det fine træstøv. Ved at serieforbinde cykloner af forskellig størrelse opnås mulighed for at rense luften for en finere støvfraktion end det ellers ville være muligt. Det er således teoretisk muligt at sænke den nedre filtreringsgrænse for partikler i en cyklon fra omkring 100 μm til ca. 1-5 μm i en multicyklon. Herved fjernes en væsentlig del af støvmængden, som i dag udledes til udeluften.
Cykloner er mere robuste i sammenligning med traditionelle filterløsninger, hvilket sikrer stabil partikelrensning uden nedetid. Multicyklonløsningen forventes desuden at være billigere og mindre pladskrævende end eksisterende filterløsninger og er desuden ikke-støvakkumulerende og derved vedligeholdelsesfri.
Industrien har endnu ikke taget multicyklonløsninger til sig, da der ikke forefindes validerede resultater på markedet. Virksomhederne holder sig således til kendt teknologi.
Målgruppen er i første omgang træ- og møbelindustrien.
AcronymBobleprojekt
StatusFinished
Effective start/end date15/10/201630/09/2017

Funding

  • Innovation Fund Denmark: DKK13,991,600.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.