IT som redskab til læring og kompetenceudvikling

Project Details

Description

Projektet ligger i forlængelse af projektet "Læring gennem bevægelse", hvor der gennem en periode på 10 måneder er blevet indsamlet en betragtelig mængde data fra klasserumsobservationer og andre aktiviteter vedrørende IKT i undervisningen og som læringsredskab. Det er målet med denne indsats at fortsætte de empiriske studier af den fortsatte udvikling på skolen, og endvidere påbegynde systematisk arbejde med det store data-materiale.

Gennem de fortsat følgeforskning og data-behandlingen er det målet at:

1. forberede et omfattende og unikt video-datamateriale til nærmere analyser som vil kunne besvare en række aktuelle forskningsspørgsmål:

2. dokumentere kommende udviklingsaktiviteter i et igangværende udviklingsprojekt på IT-mæssigt førende skole, og sørge for den vitale dataindsamling mens projektet kører;

3. udarbejde en ansøgning om mindst et ph.d.-stipendium til videre arbejde med datamaterialet og forskningsprojekt om udvikling af folkeskolen gennem brug af IKT;

4. formidle resultater fra dataanalysen i form af videnskabelige artikler og konferencebidrag.

StatusFinished
Effective start/end date01/09/201031/12/2010

Funding

  • Det Obelske Familiefond
  • LB Fonden

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.